Často kladené dotazy | Informace

POTŘEBUJETE PORADIT?

Připravili jsme pro Vás výběr nejčastěji kladených dotazů ze strany našich zákazníků.

Vážíme si Vašeho zájmu stát se zákazníkem Energie ČS.

Smlouvu s naší společností lze uzavřít následujícími způsoby:

 • Smlouva on-line na Portále Energie ČS, jste-li již naším zákazníkem. V případě, že nejste naším zákazníkem, nejprve je nutné se registrovat. Více informací na Portále ENERGIE ČS.
 • Specialista nefinančních služeb na vybraných pobočkách České spořitelny
 • Operátor nefinančních služeb prostřednictvím Videokonference na vybraných pobočkách ČS
 • Kontaktní formulář na kalkulátoru pro srovnání cen energií na www.energie-cs.cz, případně na http://kalkulator.eru.cz/ nebo http://kalkulator.tzb-info.cz/
 • Bezplatná zákaznická linka +420 800 888 880, v pracovní dny od 8-17 hodin
 • Kontaktní e-mail info@energie-cs.cz

Smlouva s Energií ČS je uzavírána zpravidla na dobu neurčitou se standardní tříměsíční výpovědní lhůtou a lze ji ukončit kdykoli bez smluvních sankcí a poplatků.

Celý proces změny dodavatele včetně výpovědi stávajícímu dodavateli na základě Vámi podepsané plné moci vyřídíme za Vás a o jednotlivých krocích Vás budeme postupně informovat.

U smlouvy uzavřené na dobu neurčitou trvá změna dodavatele obvykle 3 měsíce. V případě uzavřené smlouvy na dobu určitou je lhůta přeregistrace odběrného místa k naší společnosti závislá na výpovědní lhůtě Vašeho stávajícího dodavatele. Datum zahájení dodávky energií tak navazuje na konec platnosti smlouvy, uzavřené s Vaším stávajícím dodavatelem.

Ke sjednání smlouvy s Energií ČS si prosím připravte poslední vyúčtování (případně smlouvu se stávajícím dodavatelem energií), kde najdete veškeré potřebné údaje o odběrném místě.

Doporučujeme Vám ověřit si podmínky ukončení Vaší smlouvy u stávajícího dodavatele energií. Rovněž se ujistěte, zda nemáte již z minulosti uzavřenou jinou navazující smlouvu na dodávky energií, kterou by bylo třeba řádně vypovědět, abyste nebyli vystaveni zbytečné sankci. Smlouva vstupuje v platnost dnem podpisu obou stran a nabývá účinnosti dnem zahájení dodávek od naší společnosti.

Konečné vyúčtování stávajícího dodavatele

Se změnou dodavatele nedochází ke změně zařazení odběrného místa do distribuční oblasti. Každá z distribučních oblastí má pevně stanovené hranice, které není možné ovlivnit ze strany dodavatele, ani odběratele. Distributor bude tedy i nadále zodpovědný za odečty spotřeby a správu měřících zařízení. Stejně tak technické parametry odběrného místa zůstávají se změnou dodavatele zachovány. Vyúčtování Vám tedy z výše uvedených důvodu bude zasíláno ve stejném termínu jako u předchozího dodavatele.

Mapa distributorů elektřiny
Mapa distributorů plynu

Konečné vyúčtování od předchozího dodavatele bývá zpravidla zasláno do jednoho měsíce od data změny dodavatele.

Stav elektroměru či plynoměru k datu změny dodavatele

Pokud se chcete stát zákazníkem Energie ČS a jste u jiného dodavatele, stav Vašeho měřícího zařízení k datu změny dodavatele naše společnost nepotřebuje. Doporučujeme Vám stav nahlásit Vašemu předchozímu dodavateli, který bude vystavovat fakturu k ukončení odběru, v opačném případě Vám může původní dodavatel vystavit vyúčtování na základě odhadu spotřeby, který nemusí být přesný.

Pokud stav elektroměru či plynoměru svému současnému dodavateli nenahlásíte a se stavem na ukončovací faktuře nebudete souhlasit, máte možnost stav do 15 dní ode dne splatnosti faktury reklamovat. Po vyjádření ze strany příslušného distributora Vám bude vystaven opravný daňový doklad, případně bude reklamace zamítnuta.

Více o Nahlášení samoodečtu.

V souladu s platnou legislativou nemůže být datum zahájení dodávky dřívější než 10 pracovních dní od uzavření smlouvy s Energií ČS.

Po dokončení procesu přeregistrace odběrného místa, bude zahájena dodávka do Vašeho odběrného místa.

O vyjádření Vaším předchozím dodavatelem k akceptaci či zamítnutí výpovědi a zahájení dodávky elektřiny nebo plynu Vás budeme v průběhu procesu změny dodavatele informovat formou SMS nebo e-mailem.

Před zahájením dodávky Vám bude zaslán e-mailem nebo poštou na korespondenční adresu dopis s informací o rozpisu záloh – Platební kalendář.

Chcete změnit dodavatele a ušetřit na platbách za energie?

Pokud odebíráte elektřinu či plyn od jiného dodavatele a chcete se stát zákazníkem Energie ČS (elektroměr nebo plynoměr ve Vašem domě, bytě či chalupě je napsaný na Vás a přejete si, aby nadále zůstal napsaný na Vás), jedná se o tzv. standardní změnu dodavatele.

Celý proces změny dodavatele na základě Vámi podepsané plné moci kompletně vyřídíme za Vás ZDARMA.

Změna dodavatele není zpoplatněna..

5. kroků

 1. Uzavření smlouvy s Energií ČS, včetně podpisu plné moci
 2. Výpověď stávajícímu dodavateli dle platných obchodních podmínek
 3. Přeregistrace odběrného místa u OTE
 4. Zaslání informace o datu zahájení dodávky prostřednictvím SMS a rozpisu zálohových plateb (poštou/e-mailem)
 5. Zahájení dodávky od Energie ČS

Jak dlouho bude změna dodavatele trvat?

Délka trvání celého procesu změny dodavatele je závislá na konkrétních podmínkách uzavřené smlouvy s Vaším stávajícím dodavatelem, zpravidla však platí:

 • Smlouva uzavřená na dobu neurčitou = přeregistrace odběrného místa k naší společnosti trvá zhruba 3 měsíce
 • Smlouva uzavřená na dobu určitou = přeregistrace odběrného místa k naší společnosti je závislá na podmínkách smlouvy uzavřené s Vaším předchozím dodavatelem

V případě, že máte s Vaším stávajícím dodavatelem uzavřenou smlouvu na dobu určitou, postupujeme tak, aby nedošlo k porušení podmínek takto uzavřené smlouvy. Datum zahájení dodávky energií navazuje na konec platnosti smlouvy, uzavřené s Vaším stávajícím dodavatelem.

Smlouva pro odběr energií je vždy svázána se jménem, datem narození a bydlištěm. Jedná se o situaci, kdy je smlouva na konkrétním místě s původním zákazníkem ukončována a ve stejný okamžik je uzavírána nová smlouva s novým zákazníkem.

 

TIP. Domluvte se s původním zákazníkem na společném vyřízení přepisu odběrného místa, tím si zajistíte navazující dodávku. Pokud podá žádost o ukončení smlouvy původní zákazník u svého dodavatele samostatně a neuvede v ní jméno nového zákazníka a zároveň si nový zákazník včas nesjedná uzavření smlouvy na dodávku u jím zvoleného dodavatele, bude na tomto odběrném místě demontováno měřící zařízení. Doporučujeme proto podat všechny dokumenty najednou – jak žádost o ukončení smlouvy původního zákazníka, tak potřebné doklady k uzavření smluvního vztahu k zajištění dodávky elektřiny nebo plynu.

PŘEPIS SE ZMĚNOU DODAVATELE

Chcete přepsat energie na jinou osobu a přejít k Energii ČS?

Pokud kupujete nemovitost, nebo se stěhujete do pronájmu a chcete se stát zákazníkem Energie ČS (elektroměr či plynoměr je napsaný na původního majitele nebo nájemníka, který není zákazníkem Energie ČS, a přejete si, aby byl napsaný na Vás), jedná se o tzv. přepis se změnou dodavatele.

Nejčastější důvody pro přepis odběrného místa:

 • Stěhování
 • Koupě nemovitosti
 • Úmrtí, zdravotní nezpůsobilost, odstěhování původního zákazníka

POZOR. Pokud dochází pouze ke změně příjmení, nejedná se o přepis, ale o změnu smluvního údaje.

INFORMACE. Pokud se stěhujete do novostavby, jako původní odběratel figuruje nejspíš developer, nebo jiný smluvní partner, zařizující prodej. V případě, že v novostavbě ještě není zřízena přípojka, nejedná se o přepis, ale o připojení nového odběrného místa.

Veškeré kroky spojené s přepisem odběrného místa vyřídíme za Vás. K úspěšnému dokončení přepisu je vždy nutné doložit dokumenty a informace, jejichž soupis je uveden níže v sekci Potřebné dokumenty.

5 kroků

 1. Uzavření smlouvy s Energií ČS, včetně podpisu plné moci
 2. Výpověď stávajícímu dodavateli dle platných obchodních podmínek
 3. Přeregistrace odběrného místa u OTE
 4. Zaslání informace o datu zahájení dodávky prostřednictvím SMS a rozpisu zálohových plateb (poštou/e-mailem)
 5. Zahájení dodávky od Energie ČS

Jak dlouho bude přepis odběrného místa trvat?

Délka trvání celého procesu přepisu se změnou dodavatele je závislá na konkrétních podmínkách Vašeho původního dodavatele, zpravidla však v závislosti na komoditě platí:

 • Elektřina = od obdržení kompletních podepsaných dokumentů je přepis zpracován zpravidla do 35 pracovních dní
 • Plyn = od obdržení kompletních podepsaných dokumentů je přepis zpracován zpravidla do 40 pracovních dní

PŮVODNÍ ZÁKAZNÍK ZNÁMÝ – stěhování, koupě nemovitosti

Při stěhování, případně koupi nemovitosti a následném přepisu energií na nového zákazníka je vždy zapotřebí součinnosti původního odběratele a Vás jako nového zákazníka, a to zejména pro zajištění plynulé dodávky energií a bezproblémové vyřízení celého procesu přepisu odběrného místa.

POZOR na situace, kdy:

 • Původní zákazník podal žádost o ukončení smlouvy u současného dodavatele bez uvedení jména nového zákazníka.
 • Nový zákazník si včas nesjednal novou, navazující smlouvu na dodávku elektřiny nebo plynu u jím zvoleného dodavatele.

V takovém případě bude dodávka do odběrného místa považována za neoprávněný odběr z důvodu bezesmluvního vztahu a na odběrném místě může dojít k demontáži měřicího zařízení.

Potřebné dokumenty:

 • Podepsaná smlouva s Energií ČS (nový zákazník)
 • Předávací protokol se stavy měřícího zařízení (elektroměru či plynoměru) – nepovinný dokument (ke stažení zde)
 • Dokument prokazující vlastnické právo k nemovitosti (nájemní smlouva, kupní smlouva, darovací smlouvy, výpis z katastru nemovitosti)
 • Plná moc původního zákazníka pro ukončení smlouvy u stávajícího dodavatele
 • Plná moc nového zákazníka pro vyřízení smlouvy o připojení k distribuční soustavě

Pokud je Vaše odběrné místo v síti distribuce ČEZ, je třeba vyplnit také plnou moc pro dodavatele.

PŮVODNÍ ZÁKAZNÍK NEZNÁMÝ - úmrtí, zdravotní nezpůsobilost, odstěhování původního zákazníka

V případě, kdy není možné zajistit součinnost původního zákazníka (původní zákazník zemřel, odstěhoval se a není možné jej kontaktovat, případně je zdravotně nezpůsobilý) a původní smlouva s Energií ČS tedy nebyla řádně ukončena, je kompletní přepis vždy zajišťován zákazníkem novým.

Změna zákazníka je v tomto případě nutná pro správný průběh dodávky, vyúčtování a souvisejících úkonů.

Potřebné dokumenty:

 • Podepsaná smlouva s Energií ČS (nový zákazník)
 • Předávací protokol se stavy měřícího zařízení (elektroměru či plynoměru) – nepovinný dokument (ke stažení zde)
 • Dokument prokazující vlastnické právo k nemovitosti (nájemní smlouva, kupní smlouva, darovací smlouvy, výpis z katastru nemovitosti)
 • Kopie úmrtního listu (případně rozhodnutí o dědickém řízení, je-li k dispozici)
 • Potvrzení o zdravotní nezpůsobilosti (je-li k dispozici)
 • Čestné prohlášení (pro ukončení smlouvy s původním zákazníkem a vypořádání zůstatku, ke stažení zde)
 • Plná moc nového zákazníka pro vyřízení smlouvy o připojení k distribuční soustavě

PŘEPIS BEZ ZMĚNY DODAVATELE

Chcete přepsat energie na jinou osobu a zůstat u Energie ČS?

Pokud kupujete nemovitost, nebo se stěhujete do pronájmu a chcete zůstat zákazníkem Energie ČS (elektroměr či plynoměr je napsaný na původního majitele nebo nájemníka, který je zákazníkem Energie ČS, a přejete si, aby byl napsaný na Vás), jedná se o tzv. přepis bez změny dodavatele.

Veškeré kroky spojené s přepisem odběrného místa vyřídíme za Vás, a jsou stejné jako u přepisu se změnou dodavatele, s výjimkou kroku Přeregistrace odběrného místa. Tento krok není v tomto případě zapotřebí, neboť zákazník zůstává u Energie ČS.

Jak dlouho bude přepis odběrného místa trvat?

Jste-li naším zákazníkem a realizujete přepis na jinou osobu v rámci naší společnosti, celý proces po obdržení kompletních podepsaných dokumentů trvá zhruba 15 pracovních dní bez ohledu na komoditu.

K úspěšnému dokončení přepisu je vždy nutné doložit dokumenty a informace, jejichž soupis je uveden níže.

Potřebné dokumenty:

 • Podepsaná smlouva s Energií ČS (nový zákazník)
 • Předávací protokol se stavy měřícího zařízení (elektroměru či plynoměru) – nepovinný dokument (ke stažení zde)
 • Dokument prokazující vlastnické právo k nemovitosti (nájemní smlouva, kupní smlouva, darovací smlouvy, výpis z katastru nemovitosti)
 • Žádost o ukončení odběru původního zákazníka (ke stažení zde)
 • Plná moc nového zákazníka pro vyřízení smlouvy o připojení k distribuční soustavě

Pokud je Vaše odběrné místo v síti distribuce ČEZ, je třeba vyplnit také plnou moc pro dodavatele.

Chcete připojit nový elektroměr nebo plynoměr? Nemám elektroměr či plynoměr a potřebuji připojit.

Pokud dokončujete stavbu, případně kupujete novostavbu, kde není připojený elektroměr či plynoměr (chcete se připojit k odběru elektřiny nebo plynu na místě, kde odběr nikdy nebyl), jedná se o tzv. připojení nového odběrného místa.

Veškeré kroky spojené s připojením nového odběrného místa vyřídíme za Vás, s výjimkou zajištění revizní zprávy a zprávy o tlakové zkoušce, ty si zajišťuje zákazník sám na vlastní náklady.

7 kroků:

 1. Zajištění revizní zprávy, v případě plynu navíc zprávy o tlakové zkoušce
 2. Uzavření smlouvy o připojení k distribuční soustavě (viz níže)
  Krátkodobé připojení odběrného místa (vhodné pro staveništní přípojky) nebo trvalé (pro rodinný dům, byt, chatu, garáž apod.)
 3. Uzavření smlouvy s Energií ČS, včetně podpisu plné moci
 4. Informace o termínu montáže elektroměru či plynoměru (vyřídíme za Vás a budeme Vás informovat)
 5. Osazení elektroměru či plynoměru (zajišťuje místně příslušný distributor)
 6. Zaslání informace o datu zahájení dodávky prostřednictvím SMS a rozpisu zálohových plateb (poštou/e-mailem)
 7. Zahájení dodávky od Energie ČS

Jak dlouho bude připojení nového odběrného místa trvat?

Délka trvání celého procesu registrace a zahájení dodávky od naší společnosti je závislá na zajištění smlouvy o připojení:

 • Smlouvu o připojení uzavírá zákazník sám = registrace nového odběrného místa a zahájení dodávek od naší společnosti trvá zhruba 10 kalendářních dní.
 • Smlouvu o připojení uzavírá za zákazníka Energie ČS = registrace nového odběrného místa a zahájení dodávek od naší společnosti trvá zhruba 40 kalendářních dní (distributor má ze zákona 30 kalendářních dní na vyřízení smlouvy o připojení).

TIP. Doporučujeme Vám navštívit některou z poboček provozovatele distribuční soustavy osobně. Smlouva o připojení Vám bude vystavena ihned a zároveň dojde k přidělení EAN/EIC kódu, který je nezbytné uvést při uzavírání smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny nebo plynu s naší společností.

Po uzavření smlouvy o připojení k distribuční soustavě s distributorem následuje uzavření smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny nebo plynu. Spolu s vyplněnou a podepsanou smlouvou nám zašlete kopii revizní zprávy, zprávy o tlakové zkoušce a kopii smlouvy o připojení. My požadavek předáme k vyjádření příslušnému distributorovi, který následně stanoví termín montáže elektroměru či plynoměru, o kterém Vás budeme informovat.

Potřebné dokumenty:

 • Situační plánek, pokud není objekt jednoznačně určen
 • Podepsaná smlouva s Energií ČS
 • Plná moc nového zákazníka pro vyřízení smlouvy o připojení k distribuční soustavě v případě, že si ji zákazník zajišťuje sám
 • Smlouva o připojení – pokud zákazník smlouvu s provozovatelem distribuční soustavy uzavřel sám
 • Dokument prokazující vlastnické právo k nemovitosti (nájemní smlouva, kupní smlouva, darovací smlouvy, výpis z katastru nemovitosti)
 • Revizní zpráva (od revizního technika elektroinstalační firmy)
 • Dokument o výsledku tlakové zkoušky (pouze u plynu)
 • Výpočet tepelných ztrát (pouze u elektřiny)

INFORMACE. Originál revizní zprávy, případně dokladu o provedení tlakové zkoušky předkládáte při osazení plynoměru pracovníkům Provozovatele distribuční soustavy.

POZOR. Doklad o provedení tlakové zkoušky je platný zhruba půl roku od jeho vystavení, revizní zpráva bývá platná po dobu dvou let.

Platební kalendář uvádí rozpis zálohových plateb na kalendářní rok, včetně jejich výše, termínů splatnosti a způsobu úhrady.

První platební kalendář Vám bude zaslán před zahájením dodávky.

Z naší strany doporučujeme respektovat zálohu ve stejné výši jako u předchozího dodavatele, která zpravidla odpovídá skutečné spotřebě na odběrném místě.

Více o rozpisu záloh.

Jste-li naším zákazníkem, využijte pohodlného způsobu změny četnosti a výše záloh prostřednictvím Portálu ENERGIE ČS.

Přístup do Portálu je zřízen automaticky pro všechny klienty, kteří mají s naší společností sjednanou smlouvu o dodávce energií.

Jak provést změnu? Změnu můžete provést následujícími způsoby:

 • Na Portále ENERGIE ČS
 • Poslat vyplněný formulář Žádost o změnu na info@energie-cs.cz
 • Zaslat poštou vyplněný formulář Žádost o změnu na adresu našeho Servisního týmu:
  Back Office Nový Jičín
  Štefánikova 2115/13
  741 01 Nový Jičín
 • Navštívit vybranou pobočku České spořitelny a změnu vyřídit se specialistou nefinančních služeb

Formulář Žádost o změnu ke stažení zde.

Do písemné žádosti prostřednictvím e-mailu uveďte následující údaje:

 • číslo zákazníka,
 • jméno,
 • adresu odběrného místa,
 • EAN/EIC kód,
 • požadovanou změnu výše zálohy.

Více o zálohách a změně způsobu platby.

Jste-li naším zákazníkem, využijte pohodlného způsobu změny údajů na Portálu ENERGIE ČS.

Přístup do Portálu je zřízen automaticky pro všechny zákazníky, kteří mají s naší společností sjednanou smlouvu o dodávce energií.

Pro změnu kontaktních údajů je třeba doložit doklad o změně (kopii oddacího listu, občanského průkazu, doklad o přidělení čísla popisného atd.)

Požadavek na změnu zaevidujeme a nahlásíme i u příslušného Distributora přiložením dokladu o změně.

Jak provést změnu? Změnu můžete provést následujícími způsoby:

 • Na Portále ENERGIE ČS
 • Poslat vyplněný formulář Žádost o změnu na info@energie-cs.cz
 • Zaslat poštou vyplněný formulář Žádost o změnu na adresu našeho Servisního týmu:
  Back Office Nový Jičín
  Štefánikova 2115/13
  741 01 Nový Jičín
 • Navštívit vybranou pobočku České spořitelny a změnu vyřídit se specialistou nefinančních služeb

Formulář Žádost o změnu ke stažení zde.

Se změnou dodavatele se provozovatel distribuční soustavy nemění. Distributor bude i nadále zodpovědný za odečty spotřeby a správu elektroměrů nebo plynoměrů. Z toho důvodu budete dostávat vyúčtování ve stejném termínu jako u předchozího dodavatele.

Jednou ročně obdržíte za každé Vaše odběrné místo zúčtovací fakturu, vystavenou na základě skutečně zjištěné spotřeby elektřiny nebo plynu. V tomto vyúčtování jsou započteny Vámi uhrazené zálohové platby za předchozí fakturační období, tj. k datu odečtu elektroměru či plynoměru. Pokud je při odečtu pro zúčtovací fakturu Váš elektroměr nebo plynoměr nepřístupný, bude reálný odečet nahrazen odhadem spotřeby.

Platební kalendář s rozpisem záloh je vystavován na období kalendářního roku. První platební kalendář Vám bude zaslán před zahájením dodávky.

Faktura i platební kalendář obsahují údaj o výši platby, termínu splatnosti a variabilním symbolu, který je důležitý pro správné přiřazení platby.

Podílejte se s námi na péči o životní prostředí a využívejte elektronický způsob komunikace a zasílání dokumentů. PDF faktury i platebního kalendáře jsou zároveň ke stažení na Portále ENERGIE ČS.

Přeplatky z pravidelného vyúčtování si nenecháváme a vracíme je ihned.

Pokud nás chcete kontaktovat s dotazem na fakturu, připravte si prosím jeden z údajů pro jednoznačnou identifikaci Vašeho odběrného místa (např. číslo zákazníka, EAN/EIC kód, nebo variabilní symbol faktury). Všechny tyto údaje naleznete na faktuře za elektřinu nebo plyn.

TIP. Je Vám faktura nesrozumitelná? Více informací najdete na stránce Faktura.

Pokud jste uzavřeli smlouvu s jiným dodavatelem energií a podpis této smlouvy jste si rozmysleli, máte za určitých podmínek právo od smlouvy odstoupit nebo ji vypovědět. Nárok na ukončení smlouvy závisí na způsobu jejího uzavření.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY UZAVŘENÉ NA DÁLKU NEBO MIMO PROSTORY OBVYKLÉ K PODNIKÁNÍ

V případě, že jste uzavřeli smlouvu korespondenčně nebo prostředky vzdálené komunikace, jste oprávněni bez sankce vypovědět smlouvu uzavřenou na dobu neurčitou nebo určitou, ve lhůtě do 15. dne po zahájení dodávky elektřiny nebo plynu. Lhůta je zachována, je-li nám v jejím průběhu výpověď odeslána. Výpovědní doba činí 15 dnů a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi.

Byla-li smlouva uzavřena prostředky komunikace na dálku (distančním způsobem) nebo mimo prostory obvyklé k podnikání dodavatele (například podomním prodejem), je zákazník oprávněn, a to bez jakékoliv sankce a uvedení důvodu, do 14 dnů ode dne uzavření smlouvy odstoupit, kromě případů stanovených v Občanském zákoníku. V případě odstoupení od smlouvy, jejíž plnění již začalo, je však zákazník povinen uhradit dodavateli cenu již poskytnutého plnění.

Odstoupení nám zašlete v písemné podobě na e-mailovou adresu info@energie-cs.cz.

Formulář Odstoupení od smlouvy ke stažení zde.

K obdrženému odstoupení se Vám písemně vyjádříme (akceptace nebo odmítnutí odstoupení).

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY Z DŮVODU ZMĚNY OBCHODNÍCH PODMÍNEK NEBO CENÍKU

Zákazník má právo na odstoupení od smlouvy v případě, že dodavatel zvýší cenu za dodávku komodity nebo změní-li jiné smluvní podmínky (jiné než cenu komodity), a to bez uvedení důvodu ve lhůtě 3 měsíců od data účinnosti této změny. Pokud však dodavatel oznámí zákazníkovi zvýšení ceny komodity nebo změnu jiných smluvních podmínek nejméně 30 dnů přede dnem jejich účinností a současně poučí zákazníka o jeho právu na odstoupení od smlouvy, je zákazník oprávněn bez uvedení důvodu odstoupit od smlouvy nejpozději 10 dnů přede dnem zvýšení ceny komodity nebo změny jiných smluvních podmínek. Ostatní podmínky pro takové odstoupení od smlouvy jsou upraveny v Energetickém zákoně.

Právo na odstoupení od smlouvy nevzniká v případě zvýšení regulované složky ceny, daní a poplatků, a dále v případě změny jiných smluvních podmínek v nezbytném rozsahu z důvodu zajištění souladu s obecně závazným právním předpisem.

Pokud se rozhodnete z důvodu nesouhlasu s novými obchodními podmínkami, ceníkem nebo ceníkem poplatků ukončit smlouvu, můžete odstoupit dohodou. Na toto odstoupení se nevztahuje 3měsíční výpovědní doba. Odstoupení nám zašlete v písemné podobě na e-mailovou adresu info@energie-cs.cz.

Formulář Odstoupení od smlouvy ke stažení zde.

Více v sekci Dokumenty ke stažení: Poučení zákazníka a Obchodní podmínky.

Portál ENERGIE ČS je webová aplikace, pomocí které získáte přehled o svých odběrných místech, platbách a vyúčtování. Přihlášením do Portálu máte okamžitý přístup k aktuálním údajům o svém zákaznickém účtu a zároveň jeho prostřednictvím můžete zadat požadavek například na změnu kontaktních údajů, výši záloh, anebo uplatnit reklamaci.

Přístup do Portálu je zřízen automaticky pro všechny klienty, kteří mají sjednanou smlouvu o sdružených službách dodávek energií od společnosti Energie ČS.

Webový Portál je určen zákazníkům z kategorie Domácnosti a Firmy.

Výhody:

 • Pohodlný přístup k zákaznickému účtu.
 • Přehled o platbách za energie.
 • Nastavení záloh, změna kontaktních údajů.
 • Sjednání smlouvy on-line pro domácnosti.
 • Změna dodavatele on-line.

Jste-li naším zákazníkem, zadejte Vaše zákaznické číslo a následně autorizační kód zaslaný na Váš e-mail. Zákaznické číslo je novému zákazníkovi zasláno v registračním e-mailu, stávající jej nalezne na svém pravidelném ročním vyúčtování.

Nejste-li naším zákazníkem, nejprve se registrujte. Po odeslání vyplněného registračního formuláře obdržíte ověřovací e-mail. Po jeho otevření klikněte na odkaz a vyčkejte na ověřovací kód, který Vám zašleme prostřednictvím SMS zprávy.

Více informací o Portálu.

Smlouva on-line je internetová aplikace pro elektronické sjednávání smluv na dodávky elektřiny a plynu pro domácnosti. Pro uzavření smlouvy prostřednictvím této aplikace je nutná registrace do Portálu ENERGIE ČS (jste-li nový zákazník).

Ke sjednání smlouvy si připravte poslední vyúčtování (fakturu) nebo smlouvu od Vašeho stávajícího dodavatele energií, na kterých jsou uvedeny všechny potřebné údaje odběrného místa.

Veškerá komunikace bude probíhat elektronicky, proto Vás prosíme, abyste věnovali zvláštní pozornost při vyplňování kontaktních údajů.

Celý proces změny dodavatele vyřídíme za Vás na základě Vámi podepsané plné moci.

V případě, že nemůžete být přítomni v době pravidelného odečtu stavu Vašeho elektroměru či plynoměru, a máte elektroměr nebo plynoměr veřejně nepřístupný, doporučujeme Vám nahlásit stav elektroměru či plynoměru příslušnému distributorovi, případně společnosti, která odečet provádí. Doporučujeme Vám uvádět stavy, které byly na odběrném místě v době plánovaného fyzického odečtu, a do požadavku uvést následující údaje:

 • počáteční stav elektroměru či plynoměru
 • koncový stav elektroměru či plynoměru
 • číslo elektroměru či plynoměru
 • EAN/EIC kód.

V případě, kdy odečet nemůže být proveden a ani nenahlásíte stav elektroměru či plynoměru, pak pro potřeby vyúčtování bude spotřeba určena odhadem na základě využití typových diagramů dodávek (TDD).

TDD - Typový diagram dodávky - vyjadřuje průměrný průběh roční spotřeby. Byly vytvořeny na základě provedených měření u velké skupiny zákazníků. Jejich cílem je sledovat, jak se v čase mění spotřeba odběratelů.

Více informací o Nahlášení samoodečtu.

Pokud zákazník používá elektřinu kromě svícení také na vytápění nebo ohřev vody, lze významně ušetřit, pokud využívá dvoutarifový produkt.

Časy sepnutí HDO, tj. přepnutí elektroměru z vysokého na nízký tarif, řídí přijímač HDO, kterým je vybaveno odběrné místo.

Zkratka HDO znamená Hromadné dálkové ovládání, díky kterému bojler, přímotop, akumulační kamna nebo i tepelné čerpadlo využívá nízký tarif.

Každý distributor elektřiny si dobu platnosti nízkého tarifu spravuje sám, kromě distribuční sazby záleží i na aktuálním vytížení energetické sítě a odběrném místě, ve kterém se nacházíte. V závislosti na těchto podmínkách může spotřebitel nízký tarif využívat 8 – 22 hodin za den.

Popis distribučních sazeb.

Jak zjistit, kdy na Vašem odběrném místě platí nízký tarif?

Časy spínání HDO pro distribuční území ČEZ naleznete na webu ČEZ Distribuce, a.s., pro distribuční území PREdistribuce, a.s. na stránkách PRE a pro distribuční oblast E.ON Distribuce, a.s. pro Jižní Čechy a Moravu na stránkách E.ON.

TIP. Nastavte si odložený start spotřebičů na dobu, kdy se spíná nízký tarif.

Nenašli jste, co jste hledali? Kontaktujte nás