Faktura | Informace

V této části získáte informace související s fakturováním elektřiny nebo plynu, vysvětlení základních principů fakturace a hlavní náležitosti faktury a jejích doplňkových informací.

Informace o faktuře

Jednou ročně obdržíte za každé Vaše odběrné místo zúčtovací fakturu vystavenou na základě skutečně zjištěné spotřeby elektřiny nebo plynu. V tomto vyúčtování jsou započteny Vámi uhrazené zálohové platby za předchozí fakturační období, tj. k datu odečtu elektroměru či plynoměru. Pokud je při odečtu pro zúčtovací fakturu Váš elektroměr nebo plynoměr nepřístupný, bude reálný odečet nahrazen odhadem spotřeby.

Rozpis záloh – Platební kalendář je vystavován na období kalendářního roku. První platební kalendář Vám bude zaslán před zahájením dodávky.

Faktura i platební kalendář obsahují údaj o výši platby, termínu splatnosti a variabilním symbolu, který je důležitý pro správné přiřazení platby.

Pokud nás chcete kontaktovat s dotazem na fakturu, připravte si prosím jeden z údajů pro jednoznačnou identifikaci Vašeho odběrného místa (např. číslo zákazníka, EAN/EIC kód, nebo variabilní symbol faktury). Všechny tyto údaje naleznete na faktuře za elektřinu nebo plyn.

Způsob doručování faktur za energie

Nabízíme Vám následující možnosti doručení faktury:

Poštou
běžná forma zasílání faktur. Zasíláme Vám tištěné faktury na Vaši korespondenční adresu uvedenou ve Smlouvě.

Elektronická fakturace
vystavená faktura za dodávanou komoditu Vám bude zaslána na Vámi uvedený e-mail ve Smlouvě, ve formátu PDF. Takto vystavený dokument je platným daňovým dokladem. Faktura v papírové podobě není zasílána. Službu Elektronická faktura není možné využívat současně se zasíláním faktury v papírové podobě běžnou poštou.

Palivový mix

Výroba EE z výroben Energie ČS, a.s.

Zdroje energie
2018
Obnovitelné zdroje - Celkem
99,53%
Sluneční
1,94%
Větrné
5,45%
Vodní
0,32%
Geotermální
0,00%
Biomasa
91,82%
Ostatní
0,00%
Fosilní zdroje - Celkem
0,47%
Hnědé uhlí
0,00%
Černé uhlí
0,00%
Zemní plyn
0,44%
Ropa a ropné produkty
0,00%
Druhotné zdroje a ostatní
0,03%
Jaderné zdroje - Celkem
0,00%

Národní energetický mix

Zdroje energie
2018
Obnovitelné zdroje - Celkem
6,17%
Sluneční
2,07%
Větrné
0,22%
Vodní
0,77%
Geotermální
0,00%
Biomasa
3,11%
Ostatní
0,00%
Fosilní zdroje - Celkem
56,95%
Hnědé uhlí
44,63%
Černé uhlí
4,18%
Zemní plyn
5,80%
Ropa a ropné produkty
0,04%
Druhotné zdroje a ostatní
2,30%
Jaderné zdroje - Celkem
36,88%

Palivový mix představuje skladbu zdrojů, ze kterých dodavatel energií pro své zákazníky vykupuje elektrickou energii.

Národní mix představuje přehled podílů jednotlivých zdrojů energie a slouží dodavatelům elektrické energie pro účely stanovení podílů jednotlivých zdrojů energie na své celkové směsi paliv a uvedení těchto podílů na dokladu dle Vyhlášky o vyúčtování dodávek č. 70/2016 Sb., pro tu část dodávky elektrické energie svým zákazníkům, která není prokázána uplatněnými zárukami původu v souladu s příslušnými právními předpisy a s Obchodními podmínkami Evidence záruk původu.

Vysvětlení faktury - elektřina

Vysvětlení faktury - plyn

Nahlášení samoodečtu

Nahlášení stavu mimo pravidelný odečet distributorem

  • Přepisuji odběr elektřiny
  • Měním dodavatele elektřiny
  • Hlásím stav v průběhu roku
  • Hlásím stav na konci roku ke změně ceny

Nahlašování samoodečtů je omezeno maximálně na 1 samoodečet za kalendářní měsíc. Pro zaevidování samoodečtu musíte znát číslo elektroměru/plynoměru, stav Vašeho měřidla a EAN/EIC kód odběrného místa.

Prostřednictvím webového portálu Energie ČS nyní můžete nahlásit samoodečet Vašeho elektroměru z pohodlí domova. 

Pro přihlášení do portálu využijte odkaz zde. Samoodečet zadávejte v sekci „ODBĚRNÁ MÍSTA“.

Nahlášení stavu k pravidelnému ročnímu vyúčtování

V případě, že nemůžete být přítomni v době pravidelného odečtu stavu Vašeho elektroměru či plynoměru, a máte elektroměr nebo plynoměr veřejně nepřístupný, doporučujeme Vám nahlásit stav Vašeho měřidla příslušnému distributorovi, případně společnosti, která odečet provádí. Doporučujeme Vám uvádět stavy, které byly na odběrném místě v době plánovaného fyzického odečtu, a do požadavku uvést následující údaje:  

  • počáteční stav elektroměru či plynoměru   
  • koncový stav elektroměru či plynoměru
  • číslo elektroměru či plynoměru
  • EAN/EIC kód.

V případě, kdy odečet nemůže být proveden a ani nenahlásíte stav elektroměru či plynoměru, pak pro potřeby vyúčtování bude spotřeba určena odhadem na základě využití typových diagramů dodávek (TDD).

TDD - Typový diagram dodávky - vyjadřuje průměrný průběh roční spotřeby. Byly vytvořeny na základě provedených měření u velké skupiny zákazníků. Jejich cílem je sledovat, jak se v čase mění spotřeba odběratelů.

Jakým způsobem mohu provést samoodečet elektroměru?

K provedení odečtu je nezbytné znát číslo elektroměru, který měří spotřebu Vašeho odběrného místa.
Číslo elektroměru naleznete na štítku elektroměru nebo na každé faktuře (list 2, v části Informace o elektroměru). Zapisujete vždy pouze celé číslo, údaj za desetinnou čárkou není pro potřeby nahlášení odečtu podstatný.

U statických digitálních elektroměrů se stavy tarifů na displeji pravidelně střídají v intervalu cca 10 vteřin. Elektroměry mají čtyři tarify, každý o rozsahu 6 celých a 1 desetinného místa. Pro potřeby odečtu vysokého tarifu zapisujte vždy hodnoty při zobrazeném údaji T1, nebo 1. Pokud využíváte dvoutarifové sazby (tzv. noční proud), tak je pro Vás důležité také zaznamenání odečtu nízkého tarifu. Při odečtu nízkého tarifu zapisujte vždy hodnoty při zobrazeném údaji T2, nebo 2.

Údaj určující právě zobrazený tarif se nachází v levé části displeje, v dolní části displeje je další podobný údaj, který ovšem označuje aktuální měřený tarif.

Mechanické elektroměry

Pro potřeby odečtu vysokého tarifu zapisujte vždy hodnoty zobrazené na mechanickém počítadle.
Pokud využíváte dvoutarifové sazby (tzv. noční proud), tak je pro Vás důležité také zaznamenání odečtu nízkého tarifu. U mechanických dvoutarifových elektroměrů je vysoký tarif zobrazen ve vrchní části elektroměru (označen V, I, T1, 1…) a nízký tarif ve spodní části (označen N, II, T2, 2…).

Jakým způsobem mohu provést samoodečet plynoměru?

K provedení odečtu je nezbytné znát výrobní číslo plynoměru, který měří spotřebu Vašeho odběrného
místa. Číslo najdete na štítku plynoměru nebo na každé faktuře za plyn (list 2, v části Informace o plynoměru). Výrobní číslo je 5 až 9místné číslo, na štítku plynoměru může být uvozeno znaky “N”, “Nr.”, “No” atp. (podle označení výrobce).

Zaznamenejte hodnotu odečtu uvedenou na mechanickém číselníku plynoměru. Zapisujete vždy pouze celé číslo, údaje za desetinnou čárkou nejsou pro potřeby nahlášení odečtu podstatné.

Nenašli jste, co jste hledali? Kontaktujte nás