Ceny | Informace

Cenová nabídka

Pro vyhotovení cenové nabídky na dodávku elektřiny potřebujeme znát následující údaje:

 • EAN kód odběrného místa,
 • distribuční sazbu (např. C02d, C25d),
 • hodnotu jističe (např. 3x25A, 1x16A atd.),
 • roční spotřebu (je-li VT a NT, tak hodnoty zvlášť),
 • distribuční oblast, ve které se odběrné místo nachází.

Pro zhotovení cenové nabídky na dodávku plynu uveďte EIC kód odběrného místa, roční spotřebu a distribuční oblast.

Doplněné údaje nám prosím zašlete na emailovou adresu: mse@energie-cs.cz nebo nás kontaktujte prostřednictvím formuláře na www.energie-cs.cz.

Skladba ceny elektřiny

Naše společnost je pouze dodavatel silové elektřiny, proto k ceně za silovou elektřinu budou připočítány další platby dle ceníku Distributora. Cena se odvíjí od Vaší distribuční sazby v odběrném místě a hodnoty hlavního jističe.

Cena za elektřinu je v souladu s Energetickým zákonem rozdělena na regulované platby za dopravu elektřiny elektrickou sítí do vašeho odběrného místa (tj. poplatky za použití energetické sítě) a platby za vlastní odebranou elektřinu (tzv. „silovou elektřinu“). Výše regulovaných plateb je každoročně stanovována na návrh regulovaných subjektů rozhodnutím Energetického regulačního úřadu, cena silové elektřiny je určována situací na trhu s elektřinou.

NOVĚ se od 1. ledna 2016 upravuje stanovení ceny za činnosti operátora trhu (OTE), v přímé souvislosti s úpravou platby na činnost ERÚ, a složka ceny na podporu elektřiny z podporovaných zdrojů energie, a to následujícím způsobem:

 • cena za činnost OTE je stanovena jako pevná cena za každé odběrné místo zákazníka oproti současné pevné ceně za množství spotřebované elektřiny,
 • složka ceny na podporu elektřiny z podporovaných zdrojů energie (POZE) je stanovena dle velikosti rezervovaného příkonu odběrného místa zákazníka, na hladině nízkého napětí dle proudové velikosti hlavního jističe před elektroměrem za měsíc oproti současné pevné ceně za množství spotřebované elektřiny v odběrném místě zákazníka.

NOVĚ od 1. ledna 2016: Zákon o podporovaných zdrojích energie obsahuje omezení maximální platby za složku ceny na POZE, a to ve výši, která se stanoví vynásobením jednotkové maximální pevné ceny 495 Kč/MWh a celkového odběru z distribuční nebo přenosové soustavy za dané fakturační období.

Uvedené platby se dále dělí na dílčí složky, které jsou jednotlivě uváděny jak v ceníku elektřiny, tak na konečném vyúčtování vaší spotřeby.

 • Platba za silovou elektřinu (platba za vlastní odebranou elektřinu).
 • Regulované platby za dopravu elektřiny.
 • Daň z elektřiny.

Cenu produktů silové elektřiny tvoří dvě části

 • pevná cena za měsíc (plat za odběrné místo),
 • cena za odebranou megawatthodinu (MWh), která se u některých produktů dělí na cenu v nízkém (NT) a vysokém (VT) tarifu.

Vysoký a nízký tarif jsou dvě různé ceny za odebranou elektřinu, které se uplatňují u takzvaných dvoutarifových produktů. Nízký tarif je zvýhodněná cena platná vždy po určitou dobu dne - veškerá elektřina, kterou v tu dobu spotřebujete, je účtována nižší cenou. Dvoutarifové produkty jsou výhodné pro odběrná místa, které využívají elektrickou energii k vytápění objektu (např. přímotopné topení, tepelné čerpadlo). V případě jednotarifového produktu existuje jen jedna cena za odebranou elektřinu.

Regulované platby za dopravu elektřiny

Jedná se o pevnou cenu distribuce. Tyto platby jsou každoročně stanovovány na návrh regulovaných subjektů Energetickým regulačním úřadem, prostřednictvím tzv. Cenového rozhodnutí, a zahrnují následující složky:

 • Měsíční plat za rezervovaný příkon podle jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem; jde o částku, která se odvíjí od proudové hodnoty hlavního jističe ve vašem odběrném místě (udávána v ampérech – A) a pokrývá fixní náklady provozovatele energetické distribuční soustavy. Platí se ve stálé měsíční výši bez ohledu na to, kolik elektřiny odeberete. Čím vyšší je hodnota jističe, tím větší může být energetická náročnost spotřebičů, které můžete najednou využívat, ale tím vyšší je i tento plat. Výměnou hlavního jističe za nižší můžete na pravidelné platbě ušetřit. Předem se ale poraďte se svým dodavatelem nebo kvalifikovaným elektrotechnikem, jaká hodnota bude dostačující pro vaše odběrné místo a používané spotřebiče.
 • Cena za dopravenou MWh – ta se opět může dělit na cenu ve vysokém (VT) a nízkém (NT) tarifu.
 • Cena systémových služeb – systémové služby jsou činnosti, které vykonává společnost ČEPS, provozující ze zákona přenosovou soustavu ČR. Jedná se zejména o zajištění rovnováhy mezi výrobou a spotřebou elektřiny v každém okamžiku.
 • Cena na podporu výkupu elektřiny z obnovitelných zdrojů (OZE) a kombinované výroby elektřiny a tepla.

V souvislosti se vstupem do EU se Česká republika zavázala tento typ výroby podporovat s ohledem na jeho ekologický přínos. Výrobní náklady u těchto zdrojů jsou vyšší, proto jsou pokrývány z tohoto poplatku.

 • Cena za činnost zúčtování Operátora trhu s elektřinou pokrývá náklady této společnosti, která zajišťuje mimo jiné zpracování bilance nabídek a poptávek na dodávku elektřiny, nebo zúčtování odchylek mezi plánovaným a skutečně dodaným množstvím elektřiny mezi jednotlivými účastníky trhu s elektřinou.

Daň z elektřiny

Od roku 2008 tvoří součást ceny elektřiny rovněž nově stanovená spotřební daň z elektřiny - jedna z nově zavedených tzv. ekologických daní vyplývajících z našich závazků vůči Evropské unii. Daň odvádí dodavatel elektřiny Celní správě hromadně za všechny své zákazníky. Sazba daně je pro všechny jednotná a činí 28,30 Kč/MWh.

Jak vypočítat roční platbu za elektřinu?

Celková roční platba za elektřinu se skládá ze tří částí:

 • a = stálé platby (12 × měsíční platba za příkon podle jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem + pevná měsíční platba za silovou elektřinu),
 • b = platba za spotřebu elektřiny ve VT (roční spotřeba MWh ve VT × (cena za distribuci 1 MWh VT + cena systémových služeb + cena na podporu výkupu elektřiny + cena za činnost zúčtování OTE + cena za 1 MWh VT silové elektřiny*),
 • c = platba za spotřebu elektřiny v NT (roční spotřeba MWh v NT × (cena za distribuci 1 MWh NT + cena systémových služeb + cena na podporu výkupu elektřiny + cena za činnost zúčtování OTE + cena za 1 MWh NT silové elektřiny*).

Roční platba celkem = a + b + c

* před započtením DPH je k ceně připočtena daň z elektřiny ve výši 28,30 Kč za 1 MWh.

Skladba ceny plynu

Cena dodávky zemního plynu se skládá ze dvou základních částí. Ze složky regulované Energetickým regulačním úřadem a z neregulované složky dané smluvním vztahem mezi dodavatelem a odběratelem. Mezi regulované složky patří cena za činnost přepravy a distribuce zemního plynu. K neregulovaným složkám konečné ceny patří cena za uskladnění plynu v podzemních zásobnících plynu a za samotný zemní plyn. Výše těchto nákladů není regulována a závisí na nabídce jednotlivých obchodníků s plynem nebo poskytovatelů služeb uskladnění.

Ekologická daň

Jedná se o daň ze zemního plynu a jsou jí dotčeny všechny právnické a podnikající fyzické osoby, které jsou dodavateli zemního plynu, nebo konečnými spotřebiteli. Daň upravuje zákon č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů, část 45 Daň ze zemního plynu a některých dalších předpisů, který se stává účinným dne 1. ledna 2008.

Pásmové rozdělení cen plynu – cena plynu se odvíjí od spotřeby spotřebitele:

 • 0 – 1,88 MWh – „Vaření“,
 • 1,89 – 7,55 MWh – „Ohřev vody“,
 • 7,56 – x MWh – „Topení“.

Distribuce energií

Distribuce elektřiny

Distribuce elektřiny znamená dopravu elektřiny distribuční soustavou a je konečnou etapou dodávek elektřiny koncovým zákazníkům. Distributora elektřiny nemůže zákazník na rozdíl od dodavatele elektřiny měnit. Dodavatel je obchodník, který elektřinu nakupuje za účelem dalšího prodeje.

Česká republika je rozdělena na tři distribuční oblasti. Do působnosti ČEZ Distribuce patří střední, západní, severní a východní Čechy a severní Morava. E.ON Distribuce zahrnuje jižní Čechy a jižní Moravu a do oblasti PRE Distribuce patří hlavní město Praha. Protože v každé oblasti působí pouze jeden distributor, je cena za distribuci regulovaná Energetickým regulačním úřadem. Ten ceny distribuce stanoví jednou ročně, a to na následující kalendářní rok, nejpozději 30. listopadu.

Cena distribuce zahrnuje měsíční platbu za hlavní jistič a distribuci ve vysokém a nízkém tarifu. Zde se ceny mezi jednotlivými distribučními oblastmi liší. Další složka upravovaná Energetickým regulačním úřadem zahrnuje systémové služby, činnost operátora s elektřinou a příspěvek na podporu výrobu energií z obnovitelných zdrojů. Zde jsou ceny pro všechny koncové zákazníky stejné.

Celkově se regulovaná složka ceny na konečné ceně podílí přibližně z poloviny.

Distributoři jsou povinni zajišťovat co největší spolehlivost dodávek. Musí pravidelně provádět kontroly elektrického vedení a údržbové prohlídky. Pokud dojde k výpadku dodávek elektrické energie nebo k poničení elektrického vedení, je distributor povinen co nejdříve vše navrátit do původního stavu a dodávky elektřiny obnovit.

Distribuce plynu

Distributor plynu se stará o plynárenskou soustavu, je provozovatel rozvodné sítě. Zajišťuje přepravu plynu po celém území republiky, je zodpovědný za spolehlivé dodávky a pravidelně musí kontrolovat plynovody a provádět vnitřní inspekci. Distributora plynu nemůže zákazník na rozdíl od dodavatele plynu měnit. Dodavatel je obchodník, který plyn nakupuje za účelem dalšího prodeje.

Území České republiky je rozdělené do tří distribučních oblastí, z nichž každou spravuje jiný distributor. O plynovodní soustavu na jihu Čech a na Pelhřimovsku se stará E.ON Distribuce. Společnost Pražská plynárenská Distribuce působí v hlavním městě a části okresů Praha – západ a Praha – východ. Zbytek území obhospodařuje GasNet.

Celkově se regulovaná složka ceny na konečné ceně podílí přibližně z jedné třetiny.

Cena za distribuci je částka, kterou platíme distributorovi za přepravu a distribuci plynu z plynovodů do domácností. Obsahuje rovněž poplatek za služby operátora trhu (OTE). Každoročně (nejpozději do 30. listopadu) ji určuje Energetický regulační úřad.

Dodavatel poslední instance

Co když dodavatel ukončí činnost? Zůstanu bez elektřiny a plynu? 

Bez dodávek nikdy nezůstanete. V této situaci máte právo na využití služeb dodavatele poslední instance (DPI). DPI je subjekt na trhu s elektřinou a plynem, který má v zákonem stanovených případech, povinnost dodávat elektřinu, resp. plyn zákazníkům za ceny stanovené ERÚ. Institutu dodávky od dodavatele poslední instance mohou využít zákazníci v případech, kdy jejich stávající dodavatel pozbyl schopnost dodávat elektřinu, resp. plyn.

Zřízení institutu vyplývá z evropské legislativy. V současnosti plní tuto funkci regionální distribuční společnosti, a o přidělení k dodavateli poslední instance musí zákazníci ERÚ požádat.

Nenašli jste, co jste hledali? Kontaktujte nás