Smlouva | Informace

Uzavření smlouvy

Celý proces změny dodavatele na základě vámi podepsané plné moci kompletně vyřídíme za vás

Co potřebujete znát před podpisem smlouvy?

Po obdržení Vašeho požadavku z kontaktního formuláře Vás budeme telefonicky nebo e-mailem kontaktovat kvůli vyřízení smluvní dokumentace.

Pro jednodušší vyplnění smluvní dokumentace budete potřebovat vyúčtování (fakturu) nebo smlouvu od Vašeho stávajícího dodavatele energií, na které jsou uvedeny všechny potřebné údaje Vašeho odběrného místa.

Pro další smluvní jednání budete potřebovat Výpis z obchodního rejstříku (dále Výpis z OR), případně plnou moc osoby jednající za společnost, která není uvedena na Výpisu z OR.

Doba trvání smlouvy je odvozena od přiřazeného Produktu zvoleného Zákazníkem.

Smlouva s naší společností je uzavírána na dobu neurčitou. Část obsahu smlouvy je určena odkazem na Obchodní podmínky, Ceník a Ceník poplatků.

Veškeré náležitosti spojené se změnou dodavatele můžeme zajistit za Vás na základě plné moci, vyřídíme výpověď Vaší stávající smlouvy.

Změna dodavatele není zpoplatněna.

Zároveň Vám doporučujeme si ověřit u stávajícího dodavatele, jaké jsou podmínky ukončení Vaší smlouvy.

U smlouvy uzavřené u Vašeho stávajícího dodavatele na dobu neurčitou trvá změna dodavatele obvykle 3 měsíce. V případě uzavřené smlouvy na dobu určitou je lhůta přeregistrace odběrného místa k naší společnosti závislá na výpovědní lhůtě Vašeho předchozího dodavatele.

Odečet plynoměru či elektroměru provádí místně příslušný provozovatel distribuční soustavy, který je stanoven ze zákona pro danou oblast.

Se změnou dodavatele se provozovatel distribuční soustavy nemění, distributor bude i nadále zodpovědný za odečty spotřeby a správu plynoměrů a elektroměrů. Proto se nemění termín odečtu spotřeby a vyúčtování spotřeby tak budete dostávat ve stejném termínu jako u předchozího dodavatele.

Distributor provede odečet zpravidla několik dní předem, a to pokud je měřící zařízení volně přístupné. Pokud měřící zařízení volně přístupné není, pak distributor provádí odečet odhadem na základě posledního zjištěného stavu a Vaší předpokládané roční spotřeby.

Pokud máte zájem o přesné nahlášení stavu měřícího zařízení, pak doporučujeme provést tzv. samoodečet  a stav elektroměru či plynoměru odeslat na kontaktní e-mailovou adresu Vašeho stávajícího dodavatele energií.

V případě, že samoodečet sami neprovedete, a následně se stavem, který Vám Váš současný dodavatel uvede na faktuře, nesouhlasíte, máte možnost stav do 30 dní ode dne vystavení faktury reklamovat. Po vyjádření ze strany Distributora Vám bude vystaven opravný daňový doklad, případně bude reklamace zamítnuta.

Při změně dodavatele budou zachovány všechny technické parametry odběrného místa, např. distribuční sazba.

Co bude následovat po podpisu smlouvy?

Konečné vyúčtování od Vašeho předchozího dodavatele by Vám mělo být zasláno do jednoho měsíce od data změny dodavatele.

O vyjádření Vaším předchozím dodavatelem k akceptaci či zamítnutí výpovědi a zahájení dodávek energií Vás budeme v průběhu procesu změny dodavatele informovat formou SMS nebo e-mailem.

Smlouva vstupuje v platnost dnem podpisu obou Stran a nabývá účinnosti dnem uvedeným ve Smlouvě, jako okamžik zahájení dodávek od naší společnosti. Účinnost Smlouvy však nenastane a dodávky energií na základě Smlouvy nebudou zahájeny, dokud nedojde k zániku Smlouvy se stávajícím dodavatelem, nebo dokud nenabude účinnosti změna registrace stávajícího dodavatele v systému OTE nebo nedojde ke zprovoznění měřidla.

Po dokončení procesu přeregistrace odběrného místa či odběrných míst a zahájení dodávek od naší společnosti, Vám e-mailem nebo poštou na korespondenční adresu zašleme dopis s informací o rozpisu záloh – Platební kalendář.

Nahlášení stavu elektroměru/plynoměru z důvodu změny dodavatele

Stav elektroměru či plynoměru k datu změny dodavatele naše společnost nepotřebuje. Doporučujeme Vám stav nahlásit Vašemu předchozímu dodavateli, který Vám bude vystavovat fakturu k ukončení odběru, aby nebyl odečet měřicího zařízení proveden odhadem. Více v sekci Nahlášení samoodečtu.

Přepis odběrného místa se změnou dodavatele

Domluvte se s původním zákazníkem na společném vyřízení přepisu odběrného místa, tím si zajistíte navazující dodávku. Pokud podá žádost o ukončení smlouvy původní zákazník samostatně a neuvede v ní jméno nového zákazníka a zároveň si nový zákazník včas nesjedná uzavření smlouvy na dodávku u jím zvoleného dodavatele, bude na tomto odběrném místě demontováno měřící zařízení.

Doporučujeme proto podat všechny dokumenty najednou – jak žádost o ukončení smlouvy původního zákazníka, tak potřebné doklady k uzavření smluvního vztahu k zajištění dodávky elektřiny nebo plynu.

Abychom mohli zároveň se změnou dodavatele změnit koncového zákazníka v místě spotřeby, je zapotřebí doložit plnou moc původního odběratele. Prostřednictvím plné moci vyřídíme ukončení smlouvy u stávajícího dodavatele.

Spolu s podepsanou smlouvou budeme dále potřebovat Vámi podepsanou plnou moc. Na základě této plné moci pak vyřídíme Smlouvu o připojení k distribuční soustavě u Distributora.

K podepsané smlouvě, plné moci na Vás a plné moci původního zákazníka dále potřebujeme doklad o vlastnictví nového odběratele k odběrnému místu (např. kopii nájemní smlouvy, kupní smlouvy, výpis z KN, předávací protokol se stavy elektroměru či plynoměru).

Přepis odběrného místa se změnou dodavatele u dodávky elektřiny:

 • od obdržení kompletních podepsaných dokumentů je přepis zpracován do 30 pracovních dní.

Přepis odběrného místa se změnou dodavatele u dodávky plynu:

 • od obdržení kompletních podepsaných dokumentů je přepis zpracován do 40 pracovních dní. V prvním týdnu po zahájení dodávek Vám poštou na korespondenční adresu nebo e-mailem zašleme dopis s informací o rozpisu záloh.

Přepis odběrného místa bez změny dodavatele

 • od obdržení kompletních podepsaných dokumentů je přepis zpracován do 15 pracovních dní.

Nové odběrné místo (elektroměr není připojený)

Pokud se jedná o zřízení nového odběru a v místě spotřeby dosud není elektroměr, je potřeba si zajistit nejprve revizní zprávu od revizního technika, a to na své náklady od elektroinstalační firmy. Poté uzavřete Smlouvu o připojení k distribuční soustavě (dále jen „DS“) s provozovatelem distribuční soustavy, tzn. s Distributorem v dané lokalitě (ČEZ Distribuce, a.s., E.ON Distribuce, a.s. nebo PREdistribuce, a.s.), který zajišťuje i osazení elektroměru technikem na odběrném místě.

Po uzavření Smlouvy o připojení k distribuční soustavě s Distributorem následuje uzavření Smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny. Spolu s vyplněnou a podepsanou smlouvou nám zašlete kopii revizní zprávy a kopii Smlouvy o připojení k DS. My požadavek předáme k vyjádření na Distribuci. Distributor následně stanoví termín montáže elektroměru. O tomto termínu Vás vyrozumíme.

K podepsané smlouvě, plné moci na Vás dále potřebujeme doklad o vlastnictví k odběrnému místu (kopie nájemní smlouvy, kupní smlouvy, výpis z KN), pro některé distribuční sazby mohou být požadovány Protokoly MTP.

Nové odběrné místo (plynoměr není připojený)

Pokud se jedná o zřízení nového odběru a v místě spotřeby dosud není plynoměr, je potřeba si zajistit nejprve revizní zprávu od revizního technika, a to na své náklady. Poté uzavřete Smlouvu o připojení k distribuční soustavě (dále jen „DS“) s provozovatelem distribuční soustavy, tzn. s Distributorem v dané lokalitě (GasNet, s.r.o., Pražská plynárenská Distribuce, a.s., E.ON Distribuce, a.s.), který zajišťuje i osazení plynoměru technikem na odběrném místě.

Po uzavření Smlouvy o připojení k distribuční soustavě s Distributorem následuje uzavření Smlouvy o sdružených službách dodávky plynu. Spolu s vyplněnou a podepsanou smlouvou nám zašlete kopii revizní zprávy, tlakové zkoušky a kopii Smlouvy o připojení k DS. My požadavek předáme k vyjádření na Distribuci. Distributor následně stanoví termín montáže plynoměru. O tomto termínu Vás vyrozumíme.

K podepsané smlouvě, plné moci na Vás dále potřebujeme doklad o vlastnictví k odběrnému místu (kopie nájemní smlouvy, kupní smlouvy, výpis z KN).

Originál revizní zprávy a tlakové zkoušky předkládáte při osazení plynoměru pracovníkům Provozovatele distribuční soustavy.

Změna smlouvy

Změna kontaktních údajů – název společnosti, IČ, sídlo společnosti, telefon, email

Jste-li naším zákazníkem, využijte pohodlného způsobu změny kontaktních údajů prostřednictvím Portálu ENERGIE ČS. Přístup do Portálu je zřízen automaticky pro všechny klienty, kteří mají s naší společností sjednanou smlouvu o dodávkách energií. Další podmínkou je elektronická komunikace a informace o mobilním telefonním čísle.

V případě, že požadujete změnu kontaktních údajů, zašlete nám prosím požadavek, včetně potřebného dokladu o změně (Výpis z OR) na emailovou adresu mse@energie-cs.cz nebo poštou na adresu sídla naší společnosti (formulář Žádost o změnu, ke stažení zde).

Požadavek na změnu zaevidujeme a nahlásíme i u příslušného Distributora přiložením dokladu o změně.

Změna distribuční sazby

Požadujete-li změnu distribuční sazby v rámci jednotarifu (z C01d na C02d nebo C03d) zašlete nám prosím písemně požadavek na mse@energie-cs.cz nebo poštou na adresu sídla naší společnosti (formulář Žádost o změnu, ke stažení zde). Změnu distribuční sazby předáme k vyjádření Distributorovi.

Požadujete-li změnu distribuční sazby mimo tarif, který nyní využíváte, je potřeba si zajistit na své náklady revizní zprávu od elektroinstalační firmy. Technik Vám rovněž poradí, která sazba je pro Vás vzhledem k instalovaným spotřebičům nejlepší. Až budete mít revizní zprávu, zašlete nám požadavek na změnu sazby spolu s kopií této zprávy a my zajistíme změnu distribuční sazby u Distributora. Máte-li již k dispozici novou Smlouvu o připojení k distribuční soustavě na požadovanou sazbu, zašlete nám prosím také její kopii.

Popis distribučních sazeb

 • C01d, C02d, C03d – elektřinu dostává zákazník za stejnou cenu 24 hodin denně po celý rok.  Určeno pro firmy, které nevyužívají elektřinu k ohřevu vody či vytápění. Sazby se odvíjí od spotřeby elektrické energie v odběrném místě.
  Sazba C01d může být od 1. dubna 2017 nově přiznána pouze pro odběrná nebo předávací místa, do kterých není připojena výrobna elektřiny. Dále tato distribuční sazba může být od 1. dubna 2017 nově přiznána pouze pro odběrná nebo předávací místa se jmenovitou proudovou hodnotou hlavního jističe před elektroměrem do hodnoty 3x63 A včetně.
 • C25d, C26d – elektřinu dostává zákazník po dobu 8 hodin ve výhodném nízkém tarifu. Tyto sazby jsou ideální pro firmy, které využívají akumulační spotřebiče k ohřevu vody nebo k vytápění.
 • C27d – elektřinu dostává zákazník po dobu 8 hodin v nízkém tarifu. Tato sazba je určena pro odběrná místa, u nichž žadatel doloží vlastnické právo, případně užívací právo k elektromobilu. Nabíjecí zařízení musí být napájeno samostatným přívodem a měřeno samostatným měřicím zařízením.
 • C35d – elektřinu dostává zákazník po dobu 16 hodin denně v nízkém tarifu.  Tato sazba nabízí využití kombinovaného systému elektrického vytápění a akumulačního ohřevu vody.
  Tato sazba může být přiznána pouze do 31. března 2017. Přiznáním sazby se rozumí uzavření první smlouvy o zajištění služby distribuční soustavy nebo smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny s touto sazbou. Pokud byla sazba přiznána do 31. března 2017, platí, že tato sazba může být uplatněna i nadále.
 • C45d – elektřinu dostává zákazník po dobu 20 hodin v nízkém tarifu. Tato sazba je ideální pro firmy, které využívají elektrický kotel v kombinaci s přímotopným topením.
  Tato sazba může být přiznána pouze do 31. března 2017. Přiznáním sazby se rozumí uzavření první smlouvy o zajištění služby distribuční soustavy nebo smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny s touto sazbou. Pokud byla sazba přiznána do 31. března 2017, platí, že tato sazba může být uplatněna i nadále.
 • C46d - elektřinu dostává zákazník po dobu minimálně 20 hodin v nízkém tarifu. Tato sazba je ideální pro firmy, které využívají elektrický kotel v kombinaci s přímotopným topením.
  Tato sazba může být přiznána od 1. dubna 2017. Přiznáním sazby se rozumí uzavření první smlouvy o zajištění služby distribuční soustavy nebo smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny s touto sazbou.
 • C55d, C56d  – elektřinu dostává zákazník po dobu 22 hodin v nízkém tarifu. Tyto sazby jsou ideální pro firmy, které využívají podstatnou část spotřeby elektřiny pro vytápění tepelného čerpadla a pro akumulační ohřev vody.
 • C55d – sazba pro firmy, které jsou vytápěny tepelným čerpadlem uvedeným do provozu do 31. 3. 2005.
 • C56d – sazba pro firmy, které jsou vytápěny tepelným čerpadlem uvedeným do provozu od 1. 4. 2005.
 • C62d – veřejné osvětlení – sazba je určena pro účely osvětlení veřejných prostranství. Elektřina je dostávána za stejnou cenu 24 hodin denně po celý rok.

Změna hodnoty jističe

Chcete-li změnit jistič, je potřeba si zajistit na své náklady revizní zprávu od elektroinstalační firmy. Požadavek na změnu hodnoty jističe spolu s kopií revizní zprávy nám zašlete na emailovou adresu mse@energie-cs.cz nebo poštou na adresu sídla naší společnosti (formulář Žádost o změnu, ke stažení zde).

Změnu hodnoty jističe zajistíme u Distributora my. Máte-li již k dispozici novou Smlouvu o připojení k distribuční soustavě na požadovanou hodnotu jističe, zašlete nám prosím také její kopii.

Hodnota hlavního jističe (udává se v ampérech) by měla odpovídat používaným spotřebičům a jejich příkonu. Pokud se chystáte pořídit náročnější spotřebič, jako je například přímotopné vytápění, varná deska nebo výkonná klimatizace, ověřte si, zda používáte vhodný hlavní jistič.

Změna plynových spotřebičů

Pokud požaduje změnu plynových spotřebičů, je nutné nám ji nahlásit písemně na emailovou adresu mse@energie-cs.cz nebo poštou na adresu sídla naší společnosti (formulář Žádost o změnu, ke stažení zde).

Po obdržení Vašeho požadavku odešleme žádost na příslušného Distributora ke schválení.

Ukončení smlouvy

V případě, že chcete ukončit odběr elektřiny či plynu u naší společnosti, pošlete nám prosím písemný požadavek na emailovou adresu mse@energie-cs.cz  nebo poštou na adresu sídla naší společnosti (formulář Žádost o ukončení smlouvy, ke stažení zde).

Pokud po ukončení Vaší smlouvy není uzavřena nová smlouva na totožné místo spotřeby, dojde k ukončení dodávky elektřiny či plynu, a následně může dojít k demontáži měřidla (elektroměru, plynoměru). Při ukončování smlouvy je třeba respektovat smluvní ustanovení, zejména typ smluvního vztahu a délku výpovědní lhůty.

Datum zahájení dodávky je nedílnou součástí každé řádně a korektně uzavřené smlouvy. Pokud není zřetelně uveden, dotažte se příslušného dodavatele.

Odstoupení od smlouvy z důvodu změny obchodních podmínek nebo ceníku

Zákazník má právo na odstoupení od Smlouvy v případě, že dodavatel zvýší cenu za dodávku komodity nebo změní-li jiné smluvní podmínky (jiné než cenu komodity), a to bez uvedení důvodu ve lhůtě 3 měsíců od data účinnosti této změny. Pokud však dodavatel oznámí zákazníkovi zvýšení ceny komodity nebo změnu jiných smluvních podmínek nejméně 30 dnů přede dnem jejich účinností a současně poučí zákazníka o jeho právu na odstoupení od Smlouvy, je zákazník oprávněn bez uvedení důvodu odstoupit od Smlouvy nejpozději 10 dnů přede dnem zvýšení ceny komodity nebo změny jiných smluvních podmínek. Ostatní podmínky pro takové odstoupení od Smlouvy jsou upraveny v Energetickém zákoně.

Právo na odstoupení od Smlouvy nevzniká v případě zvýšení regulované složky ceny, daní a poplatků, a dále v případě změny jiných smluvních podmínek v nezbytném rozsahu z důvodu zajištění souladu s obecně závazným právním předpisem.

Pokud se rozhodnete z důvodu nesouhlasu s novými obchodními podmínkami, ceníkem nebo ceníkem poplatků ukončit smlouvu, můžete odstoupit dohodou, na toto odstoupení se tak nevztahuje 3měsíční výpovědní doba. Odstoupení nám zašlete v písemné podobě na emailovou adresu: mse@energie-cs.cz nebo poštou na adresu sídla naší společnosti (formulář Odstoupení od smlouvy, ke stažení zde).

Více v sekci Dokumenty ke stažení Obchodní podmínky.

Odstoupení od smlouvy uzavřené na dálku

Byla-li Smlouva uzavřena prostředky komunikace na dálku (distančním způsobem) nebo mimo prostory obvyklé k podnikání dodavatele, je zákazník oprávněn, a to bez jakékoliv sankce a uvedení důvodu, do 14 dnů ode dne uzavření Smlouvy odstoupit, kromě případů stanovených v Občanském zákoníku. V případě odstoupení od Smlouvy, jejíž plnění již začalo, je však zákazník povinen uhradit dodavateli cenu již poskytnutého plnění.

Výpověď vaší smlouvy evidované u ENERGIE ČS

V případě, že naše společnost obdržela výpověď nebo žádost o ukončení Smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny/plynu, přímo od zákazníka nebo od jiného dodavatele na základě plné moci zákazníka, provádíme ověření a kontrolu výpovědi (žádosti).

Výsledkem tohoto ověření a kontroly je akceptace nebo odmítnutí podané výpovědi (žádosti). O výsledku vyhodnocení výpovědi (žádosti) zákazníka vždy písemně informujeme.

Akceptace výpovědi

V akceptačním dopise je uvedeno datum, ke kterému naše společnost potvrzuje ukončení Smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny či plynu. K následujícímu dni musí být ze strany zákazníka zajištěna dodávka elektřiny nebo plynu jiným dodavatelem. V opačném případě se zákazník vystavuje riziku vzniku neoprávněného odběru dle příslušných právních předpisů.

V průběhu výpovědní lhůty má zákazník možnost kdykoliv výpověď (žádost) odvolat a zůstat i nadále naším zákazníkem.

Zamítnutí výpovědi

V případě zamítnutí obdržené výpovědi (žádosti), zákazníka o důvodech zamítnutí vždy písemně informujeme.

V tomto případě zákazníkovi doporučujeme:

 • při podání výpovědi (žádosti) jiným dodavatelem na základě plné moci zákazníka, obrátit se na příslušného dodavatele s dotazem na řešení vzniklé situace,
 • podal-li výpověď (žádost) zákazník sám, doporučujeme kontaktovat naši společnost za účelem sjednání dalšího postupu.
Nenašli jste, co jste hledali? Kontaktujte nás