Etický kodex

Etický kodex

25. srpna 2014 jsme se přihlásili k Etickému kodexu obchodníka v energetických odvětvích, zveřejňovaného Energetickým regulačním úřadem.

Etický kodex představuje soubor základních pravidel etického a profesionálního jednání obchodníka v oblasti poskytování dodávky elektřiny nebo plynu a souvisejících služeb. 

 

Energetický regulační úřad

Jsme dceřiná společnost České spořitelny a na energetickém trhu působíme od roku 2012. Pro domácnosti, firmy a korporace nabízíme kompletní zajištění dodávky elektřiny a zemního plynu.

Co přesně to pro nás znamená v praxi

 

Vyhýbáme se jakéhokoliv jednání, které by mohlo vyvolávat znaky nekalé soutěže anebo znaky klamavých a agresivních obchodních praktik.

 1. Smlouvy uzavíráme na dobu neurčitou se standardní tříměsíční výpovědní lhůtou.
  Smlouvu na dobu neurčitou je možné ukončit kdykoliv, bez jakýchkoliv sankcí ze strany dodavatele. Snadné ukončení smluvního vztahu umožňuje zákazníkovi svobodný výběr nového dodavatele, včetně možnosti odstoupení od smlouvy v případě zvýšení ceny komodity (nikoliv regulované části ceny) a smluvních ujednání za dodržení zákonem stanovených podmínek.

  Tímto způsobem je zákazníkovi sdělena přesná informace o podmínkách ukončení smlouvy a termínu, ke kterému je možné smluvní vztah ze strany zákazníka ukončit, včetně termínu, k jakému by byl smluvní vztah ukončen, pokud by se tak zákazník rozhodl.

  V případě, že uzavřete u jiného obchodníka smlouvu na dobu určitou, je důležité vědět, jak dlouho před termínem ukončení závazku bude muset oznámit stávajícímu dodavateli energií nesouhlas s prodloužením smlouvy, aby smlouva nebyla automaticky prolongována. Tato lhůta trvá zpravidla od 20 dnů do 3 měsíců před koncem smlouvy, a závisí na obchodních podmínkách daného dodavatele energií.

 2. Od smlouvy máte právo odstoupit.
  Zákazníky srozumitelně informujeme o právu na odstoupení a výpověď smlouvy.

  V případě, že jste uzavřeli smlouvu distančním způsobem nebo mimo prostory obvyklé k podnikání dodavatele, máte právo od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a jakékoliv sankce do 14 dnů ode dne uzavření smlouvy.

  Zákazník v postavení spotřebitele je dále oprávněn smlouvu vypovědět bez jakékoliv sankce ve lhůtě do 15. dne po zahájení dodávky elektřiny nebo plynu v případě, že byla smlouva uzavřena distančním způsobem nebo mimo prostory obvyklé k podnikání dodavatele.

 3. Energie ČS nesjednává smlouvy formou podomního prodeje.
  Smlouvu na dodávku elektřiny a plynu nesjednáváme formou podomního prodeje, a lze ji uzavřít pouze níže uvedenými způsoby:

  - Vyplnit kontaktní formulář v rámci kalkulátoru pro srovnání cen energií na www.energie-cs.cz (případně http://kalkulator.eru.cz/ nebo http://kalkulator.tzb-info.cz/)

  - Sjednat smlouvu on-line na Portále Energie ČS

  - Kontaktovat vybranou pobočku České spořitelny a v rámci služby Moje zdravé finance a Erste Premier sjednat smlouvu přímo se Specialistou nefinančních služeb nebo s operátorem prostřednictvím Videokonference

  - Zavolat na Bezplatnou zákaznickou linku +420 800 888 880 v pracovní dny od 8-19 hodin

  - Využít kontaktní e-mailovou adresu info@energie-cs.cz, případně chat na www.energie-cs.cz

  Na tomto místě bychom Vás rádi upozornili na možná rizika spojená s uzavíráním smluv distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory obchodníka prostřednictvím podomních prodejců.

  Vyvarujte se podepisování zdánlivě nepodstatné písemnosti, ze které může vzejít platně uzavřená smlouva o dodávkách elektřiny nebo plynu. Podepisování smluv ve výše zmíněném případě, má za následek hrozbu finančních sankcí od stávajícího dodavatele energií za předčasné ukončení smlouvy a za porušení smluvních podmínek. Problém nastává v případě, kdy jsou zákazníci již z minulosti zavázáni smlouvou, uzavřenou na dobu určitou. Více o tom, jak se bránit nátlaku a nekalým praktikám zde.

 4. Neoslovujeme zákazníky opakovanými retenčními nabídkami
  Po podání výpovědi jsou zákazníci často oslovováni stávajícím dodavatelem retenčními cenovými nabídkami. Takové nabídky bývají zpravidla podmíněny fixací na určité časové období a o cenové výhodnosti můžeme polemizovat. V této souvislosti se nabízí říci, že pokud dodavatel dává sliby zákazníkům prostřednictvím fixních cen na určité období a na toto období nabízí jistotu nezvýšení ceny, není to tak docela přesné.

  Důvodem pro změnu dodavatele a uzavření nové smlouvy je cena energií. Je důležité zaměřit se na podíl obchodní složky na celkové ceně energie, kterou stanovuje dodavatel energií. Na státem regulovaných platbách, tj. platby za distribuci a za ostatní související služby spojené s dodávkou elektřiny a plynu, ušetřit nelze. Tato složka ceny je stanovena tzv. Cenovým rozhodnutím Energetického regulačního úřadu.

 5. Přehledné a srozumitelné vyúčtování
  Na webu nabízíme zákazníkům přehledné vysvětlení faktury - srozumitelný způsob vyúčtování za spotřebu energie.

 6. Nehrozí Vám žádné sankce a pokuty za předčasné ukončení smlouvy uzavřené se stávajícím dodavatelem
  V procesu změny dodavatele energií postupujeme tak, abychom zákazníka vědomě nevystavili riziku smluvních sankcí za předčasné ukončení smluvního vztahu se stávajícím dodavatelem elektřiny nebo plynu a riziku omezení nebo přerušení dodávky elektřiny nebo plynu.

  V případě, že máte s Vaším stávajícím dodavatelem uzavřenou smlouvu na dobu určitou, postupujeme tak, aby nedošlo k porušení podmínek takto uzavřené smlouvy. Bez Vašeho písemného souhlasu nepodnikáme další kroky.

  Zákazníka o skutečnosti, zda změna dodavatele proběhla či nikoliv, bez zbytečného odkladu informujeme, včetně sdělení přesného termínu zahájení dodávky elektřiny nebo plynu.

 7. Přeplatky z pravidelného vyúčtování si nenecháváme a vracíme je k datu splatnosti
  Vznikne-li na základě vyúčtování dodávky elektřiny nebo plynu přeplatek s ohledem na výši zákazníkem zaplacených záloh, vracíme ho zákazníkovi bez zbytečného odkladu v termínu splatnosti faktury a nezapočítáváme ho do zálohových plateb na dodávku elektřiny nebo plynu v následujícím fakturačním období.

 8. Přehledné a intuitivní webové stránky
  Zákazníkovi poskytujeme srozumitelné a čitelné informace. Přehledně jsou mu sděleny veškeré podmínky smluvního vztahu. 
Nenašli jste, co jste hledali? Kontaktujte nás