Podmínky používání webových stránek

 • Provozovatelem internetových stránek www.energie-cs.cz je Energie ČS, a.s. (dále jen Provozovatel), která je v souladu se zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon (dále jen Autorský zákon) oprávněna vykonávat majetková práva k těmto internetovým stránkám.
 • Provozovatel tímto vydává podmínky pro užívání internetových stránek www.energie-cs.cz (dále jen Podmínky). Tyto Podmínky se vztahují na všechny osoby, které mají v úmyslu užívat příslušné stránky www.energie-cs.cz. Před užíváním těchto stránek www.energie-cs.cz se proto, prosím, s obsahem Podmínek seznamte.
 • Přístup do vybraných aplikací či částí stránek www.energie-cs.cz může být ze strany Provozovatele úplně či částečně podmíněn poskytnutím některých osobních údajů uživatele ve smyslu zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. V takovém případě bude Provozovatel s těmito údaji nakládat v souladu s právními předpisy a vždy tak, aby zamezil jakékoliv újmě osoby, které se údaje týkají.
 • Bez souhlasu Provozovatele není dovoleno užívat stránky www.energie-cs.cz jinak než pro vlastní potřebu (a to jak v celku, tak jejich jednotlivé části). Jiné využití podléhá předchozímu schválení ze strany Provozovatele v souladu s Autorským zákonem. Přístup na stránky www.energie-cs.cz a jejich užití je bezplatné.
 • Je zakázáno jakýmkoli způsobem zasahovat bez souhlasu Provozovatele do technické podstaty či obsahu stránek www.energie-cs.cz. Pouze Provozovatel má právo rozhodovat o změně, odstranění či doplnění jakékoliv součásti těchto stránek.
 • Některé z informací publikovaných na stránkách www.energie-cs.cz přebírá Provozovatel z jiných zdrojů, které pokládá za důvěryhodné. Přesto Provozovatel v žádném případě neodpovídá za správnost a aktuálnost zveřejněných informací, které jsou z jiných zdrojů převzaty.
 • Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za případné škody, které uživatelům mohou vzniknout v souvislosti s užíváním stránek www.energie-cs.cz. Provozovatel také nenese žádnou odpovědnost za reklamu, popř. jinou formu propagace prováděnou jakýmkoliv třetím subjektem prostřednictvím stránek www.energie-cs.cz. Provozovatel dále nenese žádnou odpovědnost za obsah www stránek patřících třetím subjektům, které lze navštívit prostřednictvím stránek www.energie-cs.cz.
 • S výjimkou těchto Podmínek nemá zveřejnění jakýchkoli údajů či informací na stránkách www.energie-cs.cz povahu žádného právního úkonu směřujícího ke vzniku právního vztahu mezi Provozovatelem a uživatelem sítě Internet, pokud nebude v jednotlivých případech uvedeno jinak.
 • Veškeré informace uvedené na těchto stránkách jsou pouze informativní povahy.
 • Tyto Podmínky je oprávněn měnit či doplňovat pouze Provozovatel. Právní vztahy, které mezi Provozovatelem a uživatelem těchto stránek vznikly před změnou či zrušením Podmínek se řídí podle znění účinného ke dni vzniku těchto vztahů.
 • Podmínky užívání stránek www.energie-cs.cz jsou platné a účinné dnem jejich zveřejnění.

Podmínky byly zveřejněny dne 1.7.2019.