Užitečné informace | Informace

V této části získáte informace o připojení k distribuční soustavě, změně rezervovaného příkonu a kapacity, rezervaci distribuční kapacity a přepisech.

Elektřina

Připojení k distribuční soustavě

Odběratelé elektřiny jsou zařazováni do příslušné odběratelské kategorie podle technického způsobu připojení k distribuční síti, a to podle úrovně napětí elektrického zařízení, na kterém je elektřina předávána ze sítě distributora do elektrického zařízení odběratele. Kategorie A – VVN, kategorie B – VN. Zařízení je k distribuční soustavě připojeno na základě uzavření Smlouvy o připojení s příslušným distributorem.

Hladina sítě

Požadovaná hodnota rezervovaného příkonu

VN - napěťová soustava 22 kV, distribuční úroveň

nad 350 kW (200 kW) do 2 000 kW

 

VN - napěťová soustava 22 kV, napájecí úroveň

nad 2 000 kW do 10 000 kW

VVN - napěťová soustava 110 kV

nad 10 000 kW

Změna rezervovaného příkonu

V případě hladiny vysokého (VN) nebo velmi vysokého napětí (VVN) se jedná o hodnotu průměrného čtvrthodinového elektrického příkonu, kterou při odběru nelze překročit. Překročení rezervovaného příkonu v odběrném místě může ohrozit spolehlivost distribuce elektřiny i pro další zákazníky a za překročení jsou udělovány sankce.

O změnu rezervovaného příkonu můžete požádat prostřednictvím e-mailové adresy energie-cs@energie-cs.cz

K žádosti o změnu rezervovaného příkonu je požadováno doložení platné revizní zprávy na VN část technologického zařízení, které je připojeno na distribuční soustavu (stačí kopie, ale zpráva nesmí být starší 5 let).

Změna rezervované kapacity

Rezervovaná kapacita je smluvně sjednaná hodnota maximálního čtvrthodinového elektrického výkonu v kW, kterou smí zákazník odebrat v jednom odběrném místě ze zařízení provozovatele distribuční soustavy.

Rezervovaná kapacita je složena ze dvou složek - roční rezervované kapacity a měsíční rezervované kapacity. Součet sjednané roční a měsíční rezervované kapacity nesmí být vyšší než hodnota rezervovaného příkonu v platné smlouvě o připojení.

Požádat o změnu rezervované kapacity můžete nejpozději poslední pracovní den do 10 hodin před počátkem měsíce, ve kterém potřebujete rezervovat jinou kapacitu.

O změnu rezervované kapacity požádejte prostřednictvím požadavku zaslaného na energie-cs@energie-cs.cz.

Chcete-li roční rezervovanou kapacitu změnit, žádat můžete až po uplynutí doby 12 měsíců od poslední změny roční rezervované kapacity.

Cenu za roční rezervovanou kapacitu stanovuje platné Cenové rozhodnutí ERÚ na celý kalendářní rok s pevnou měsíční cenou.

Zkušební provoz energetického zařízení

V případě stávajícího odběrného zařízení jsou přenos elektřiny nebo distribuce elektřiny ve zkušebním provozu umožněny v případě, že instalovaný příkon nově instalovaného nebo rekonstruovaného elektrického zařízení v odběrném místě dosahuje minimálně 10% hodnoty rezervovaného příkonu sjednaného ve smlouvě o připojení nebo dojde k instalaci nového elektrického zařízení o instalovaném příkonu minimálně 1 MW.

K žádosti o zkušební provoz je požadováno doložení technické dokumentace nově připojovaného nebo rekonstruovaného zařízení (např. dodací list nové technologie, revizní zpráva od již dodané technologie), v této dokumentaci bude vždy uvedená hodnota nově instalovaného příkonu.

O zkušební provoz je třeba žádat nejméně 30 kalendářních dnů před požadovaným termínem.

Zkušební provoz je zahájen nejdříve dnem uvedeným v žádosti a ukončen nejpozději do tří měsíců.

Přepis odběrného místa se změnou dodavatele

Domluvte se s původním zákazníkem na společném vyřízení přepisu odběrného místa, tím si zajistíte navazující dodávku. Pokud podá žádost o ukončení smlouvy původní zákazník u svého dodavatele samostatně a neuvede v ní jméno nového zákazníka a zároveň si nový zákazník včas nesjedná uzavření smlouvy na dodávku u jím zvoleného dodavatele, bude dodávka do odběrného místa považována za neoprávněný odběr z důvodu bezesmluvního vztahu.

K žádosti o vyřízení přepisu požadujeme doložit následující dokumenty:

 • podepsaná smlouva se společností Energie ČS,
 • žádost o ukončení smlouvy původního zákazníka,
 • plná moc nového odběratele. Na základě této plné moci pak vyřídíme Smlouvu o připojení k distribuční soustavě u distributora,
 • doklad o vlastnictví k trafostanici,
 • plná moc stávajícího zákazníka pro ukončení platné Smlouvy o připojení k DS.

Přepis může být zpracován až po podpisu Smlouvy o připojení s příslušným provozovatelem distribuční soustavy. Po obdržení kompletních podepsaných dokumentů je přepis zpracován zpravidla do 60 pracovních dní.

Přepis odběrného místa bez změny dodavatele

K žádosti o vyřízení přepisu požadujeme doložit následující dokumenty:

 • podepsaná smlouva se společností Energie ČS,
 • plná moc nového odběratele. Na základě této plné moci pak vyřídíme Smlouvu o připojení k distribuční soustavě u distributora.
 • doklad o vlastnictví k trafostanici,
 • plná moc stávajícího zákazníka pro ukončení platné Smlouvy o připojení k DS.

Přepis může být zpracován až po podpisu Smlouvy o připojení s příslušným provozovatelem distribuční soustavy. Po obdržení kompletních podepsaných dokumentů je přepis zpracován zpravidla do 60 pracovních dní.

Plyn

Připojení k distribuční soustavě

Zákazníkem kategorie Střední odběratel se rozumí fyzická či právnická osoba, jejíž roční odběr plynu v odběrném místě dosahuje alespoň 630 MWh a nepřesahuje 4 200 MWh.

Zákazníkem kategorie Velkoodběratel se rozumí fyzická či právnická osoba, jejíž roční odběr plynu v odběrném místě je vyšší než 4 200 MWh.

Odběr zemního plynu je možné realizovat pouze na základě uzavřené Smlouvy o připojení k distribuční soustavě a samozřejmě je potřeba splnit několik dalších podmínek, které s jejím uzavřením souvisí.

Žadatel podává žádost o připojení vždy:

 • před připojením nového plynového zařízení,
 • před změnou zajištěné požadované kapacity stávajícího připojeného plynového zařízení,
 • před připojením plynového zařízení na jiné tlakové úrovni,
 • při změně odběratele.

Zkušební provoz plynového zařízení

Zkušební provoz je určen pro zákazníky s průběhovým typem měření (A), a to:

 • nově se připojujícího zákazníka s měřením typu A,
 • pro zákazníka s měřením typu A, který rekonstruoval celé nebo část odběrného plynového zařízení (OPZ) a rekonstruované OPZ má nejméně 20% podíl na denním maximálním odběru plynu v příslušném odběrném místě zákazníka,
 • pro odběrná místa, ve kterých došlo ke změně měření z typu C na typ A.

Za odběrné místo zákazníka s charakterem odběru technolog se považuje takové odběrné místo zákazníka, u kterého součet skutečných hodnot spotřeb za poslední čtvrtletí předchozího roku a první čtvrtletí daného roku činí méně než 70 % z celkové spotřeby za období od 1. dubna předchozího roku do 31. března daného roku. V případě, že nejsou k dispozici hodnoty skutečné spotřeby, nahradí je provozovatel distribuční soustavy plánovanou měsíční spotřebou uvedenou ve smlouvě o zajištění služby distribuční soustavy. Ostatní odběrná místa se považují za odběrná místa zákazníků s charakterem odběru otop.

Cena za distribuci plynu ve zkušebním provozu je stanovena dle platného Cenového rozhodnutí ERÚ. V případě překročení rezervované distribuční kapacity ve zkušebním provozu, není zákazník penalizován platbou za překročení dle platného Cenového rozhodnutí ERÚ. Pokud je maximální dosažená denní spotřeba plynu v daném kalendářním měsíci nižší, než je rezervovaná distribuční kapacita ve zkušebním provozu, je PDS fakturována kapacita odpovídající výši rezervované distribuční kapacitě ve zkušebním provozu. Pokud je však, maximální dosažená denní spotřeba plynu v daném kalendářním měsíci vyšší, než je rezervovaná distribuční kapacita ve zkušebním provozu, je provozovatelem distribuční soustavy fakturována maximální dosažená denní spotřeba plynu, přičemž sazba za distribuční kapacitu je vypočtena z rezervované distribuční kapacity ve zkušebním provozu.

V případě, že dodavatel plynu nepodá v termínu nejpozději 5. (pátý) pracovní den do 10:00 hod. před ukončením distribuce plynu ve zkušebním provozu Žádost o rezervaci distribuční kapacity, rezervuje provozovatel distribuční soustavy pro toto odběrné místo automaticky hodnotu distribuční kapacity dle nejvyšší dosažené denní spotřeby plynu ve zkušebním provozu.

Rezervace distribuční kapacity

Rezervace měsíční distribuční kapacity

Měsíční rezervovanou kapacitu lze sjednat nejpozději pátý pracovní den do 10:00 hodin před začátkem měsíce, kdy má nastat účinek rezervace distribuční kapacity.

Rezervace klouzavé distribuční kapacity

Klouzavou distribuční kapacitu lze sjednat minimálně na počet plynárenských dnů určených počtem kalendářních dnů měsíce, ve kterém je zahájena distribuce, nebo do konce posledního plynárenského dne plynárenského měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla klouzavá distribuční kapacita zahájena. Podmínkou pro přijetí tohoto požadavku je uzavřená aktuální Smlouva o připojení k distribuční soustavě s hodnotou maximální denní distribuční kapacity, která je rovna nebo vyšší než požadovaná hodnota celkové rezervované distribuční kapacity.

O změnu rezervované kapacity požádejte prostřednictvím požadavku zaslaného na energie-cs@energie-cs.cz.

Přepis odběrného místa se změnou dodavatele

Domluvte se s původním zákazníkem na společném vyřízení přepisu odběrného místa, tím si zajistíte navazující dodávku. Pokud podá žádost o ukončení smlouvy původní zákazník u svého dodavatele samostatně a neuvede v ní jméno nového zákazníka a zároveň si nový zákazník včas nesjedná uzavření smlouvy na dodávku u jím zvoleného dodavatele, bude dodávka do odběrného místa považována za neoprávněný odběr z důvodu bezesmluvního vztahu.

K žádosti o vyřízení přepisu požadujeme doložit následující dokumenty:

 • podepsaná smlouva se společností Energie ČS,
 • žádost o ukončení smlouvy původního zákazníka,
 • plná moc nového odběratele. Na základě této plné moci pak vyřídíme Smlouvu o připojení k distribuční soustavě u distributora.
 • doklad o vlastnictví,
 • plná moc stávajícího zákazníka pro ukončení platné Smlouvy o připojení k DS.

Přepis může být zpracován až po podpisu Smlouvy o připojení s příslušným provozovatelem distribuční soustavy. Po obdržení kompletních podepsaných dokumentů je přepis zpracován zpravidla do 40 pracovních dní.

Přepis odběrného místa bez změny dodavatele

K žádosti o vyřízení přepisu požadujeme doložit následující dokumenty:

 • podepsaná smlouva se společností Energie ČS,
 • plná moc nového odběratele. Na základě této plné moci pak vyřídíme Smlouvu o připojení k distribuční soustavě u distributora,
 • doklad o vlastnictví,
 • plná moc stávajícího zákazníka pro ukončení platné Smlouvy o připojení k DS.

Přepis může být zpracován až po podpisu Smlouvy o připojení s příslušným provozovatelem distribuční soustavy. Po obdržení kompletních podepsaných dokumentů je přepis zpracován zpravidla do 30 pracovních dní.

Nenašli jste, co jste hledali? Kontaktujte nás