Podpora OZE | Informace

Subjekty vstupující do systému podpory podle zákona č. 165/2012 Sb.

OTE, a.s.

Společnost OTE, a.s. (operátor trhu, dále jen OTE) se před nabytím účinnosti zákona č. 165/2012 Sb. zabývala především zúčtováním odchylek v dodávkách elektřiny a plynu, organizováním krátkodobého obchodu pro obě komodity a vystavováním záruk původu elektřiny z ekologicky šetrné výroby. Od 1. 1. 2013 je OTE zodpovědný také za evidenci všech výrobních zdrojů s nárokem na podporu, dále za výplatu podpory formou zeleného bonusu výrobcům elektřiny a výrobcům tepla, kterým vzniká nárok na podporu podle zákona č. 165/2012 Sb.

Povinně vykupující

Povinně vykupující je obchodník s elektřinou určený zákonem č. 165/2012 Sb., nebo vybraný Ministerstvem průmyslu a obchodu (dále jen MPO). Do doby rozhodnutí o výběru je pro příslušné vymezené území povinně vykupujícím dodavatel poslední instance. Od roku 2013 je to podle regionální příslušnosti E.ON Energie, a.s., ČEZ Prodej, s.r.o., a Pražská energetika, a.s.

Formy podpory

Formy podpory elektřiny definuje zákon č. 165/2012 Sb., jedná se o podporu formou výkupní ceny nebo zeleného bonusu v ročním nebo hodinovém režimu. Formy podpory nelze kombinovat.

Podpora elektřiny je v případě podpory pro elektřinu vyrobenou v procesu vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla nebo využitím druhotných zdrojů poskytována pouze formou zeleného bonusu v ročním režimu. Omezení volby formy a režimu podpory pro podporované zdroje energie je zákonem č. 165/2012 Sb. vymezen v § 8 a § 9.

Výrobce elektřiny z OZE může, umožňuje-li to zákon, změnit formu podpory nebo režim podpory zeleného bonusu jednou ročně postupem podle vyhlášky č. 9/2016 Sb.

Zákon č. 165/2012 Sb. výslovně stanoví, že pro elektřinu vyrobenou ve výrobně uvedené do provozu do 31. prosince 2012 je Energetický regulační úřad povinen stanovit podporu tak, aby její celková výše odpovídala postupům pro stanovení výše výkupní ceny podle dosavadních právních předpisů. Zákonná garance návratnosti investice pro již realizované výrobny elektřiny a zachování výše výnosů na jednotku vyrobené elektřiny tak podle dosavadní právní úpravy zůstává zachována.

Obecné předpoklady pro uplatnění práva na podporu

Jak v případě podpory formou výkupních cen, tak i v případě podpory formou zelených bonusů, je nezbytné registrovat formu podpory u operátora trhu. Podpora elektřiny z podporovaných zdrojů se podle zákona nevztahuje na elektřinu z podporovaných zdrojů v případě neoprávněné dodávky elektřiny do elektrizační soustavy podle energetického zákona.

Výrobce, který bude uplatňovat právo na podporu ve formě zelených bonusů, tedy sice nebude sjednávat s operátorem trhu smlouvu o úhradě zelených bonusů, ale pro vyrobenou elektřinu, kterou výrobce nespotřebuje nebo mimo elektrizační soustavu nedodá ke spotřebě jiným subjektům, bude povinen sjednat smlouvu o dodávce elektřiny s některým z účastníků trhu. V opačném případě by se jednalo o neoprávněnou dodávku elektřiny podle energetického zákona, na kterou se podpora nevztahuje.

V případě podpory formou zelených bonusů je zákonným předpokladem pro úhradu zelených bonusů vykázání vyrobené elektřiny operátorovi trhu formou elektronického výkazu. Rovněž v případě podpory formu výkupních cen budou naměřené údaje o vyrobené a dodané elektřině evidovány a povinně vykupujícímu poskytnuty až poté, co výrobce elektřiny vykáže operátorovi trhu údaje o výrobě a spotřebě elektřiny v předávacím místě výrobny. Výrobce bude vykazovat údaje o výrobě a spotřebě elektřiny v předávacím místě prostřednictvím elektronického výkazu přímo v systému operátora trhu.

Rozdíl mezi zeleným bonusem a výkupní cenou

Výkupní cena

V případě výkupních cen má povinně vykupující povinnost od výrobce elektřiny z OZE vykoupit veškerý objem elektřiny naměřené v předávacím místě výrobny elektřiny a distribuční nebo přenosové soustavy a dodané do elektrizační soustavy za cenu stanovenou aktuálním cenovým rozhodnutím. Garance patnáctileté prosté návratnosti se ze zákona (§ 12 zákona č.165/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů) vztahuje pouze na podporu formou výkupní ceny za podmínky splnění technických a ekonomických parametrů stanovených vyhláškou č. 266/2016 Sb. Tato cena je po dobu životnosti výroby zachována jako minimální s pravidelnou 2% indexací, s výjimkou výroben využívajících biomasu, bioplyn nebo biokapaliny.

Vyúčtování takto vykoupené elektřiny se provádí na základě hodnot naměřených měřidlem příslušného provozovatele v předávacím místě výrobny elektřiny a distribuční soustavy (DS) nebo přenosové soustavy (PS). I při této formě podpory není možné nárokovat podporu na technologickou vlastní spotřebu elektřiny.

Výkupní ceny jsou po zadání výroby do systému OTE fakturovány přímo povinně vykupujícímu. Výkupní cena je na rozdíl od zeleného bonusu účtována včetně DPH.

Zelený bonus

Zelený bonus na elektřinu vyrobenou z OZE vyplácí OTE, a. s. za veškerou vyrobenou (a účelně spotřebovanou elektřinu včetně spotřebované v místě výroby) a naměřenou stanoveným měřidlem s výjimkou technologické vlastní spotřeby elektřiny. Při podpoře formou zelených bonusů si musí výrobce najít sám svého odběratele elektrické energie a s ním si sjednat cenu. Část vyrobené elektřiny je také možné využít pro vlastní spotřebu a s obchodníkem sjednat smlouvu pouze na dodávku nespotřebovaných přebytků (v případě, že dochází k přetokům do elektrizační soustavy bez smlouvy o dodávce, jedná se o neoprávněnou dodávku bez nároku na podporu). Zelený bonus je zpravidla spojen s vyšším výnosem korespondujícím zvýšené riziko prodeje vyrobené elektřiny oproti výkupní ceně. Zelené bonusy jsou výrobci vypláceny prostřednictvím OTE, a.s.

V režimu zelených bonusů může výrobce vyrobenou elektřinu spotřebovat nebo prodat. Prodat lze veškerou vyrobenou elektřinu nebo pouze její část (přebytky) účastníkovi trhu s elektřinou. Je-li dodávka a prodej elektřiny uskutečněn bez použití regionální distribuční soustavy nebo přenosové soustavy, jedná se o tzv. lokální spotřebu výrobce s nárokem na zelený bonus. Cena za elektřinu, která není výrobcem spotřebována a která přetéká do elektrizační soustavy na základě smlouvy o dodávce, je založena na tržních principech, je tedy dána dohodou mezi výrobcem a odběratelem a není ze strany ERÚ regulována. Výjimkou je pouze elektřina prodaná ve smyslu § 11 odst. 7 zákona č. 165/2012 Sb.

Hodinový zelený bonus na elektřinu

Výše hodinového zeleného bonusu je různá pro každou hodinu v roce a její hodnota je vypočtena na základě vzorce z  vyhlášky č. 127/2017 Sb. Výše hodinového zeleného bonusu na elektřinu je dostupná na webových stránkách OTE  (www.ote-cr.cz).

Roční zelený bonus na elektřinu

Výše ročního zeleného bonusu je pro každý druh podporovaného zdroje energie každoročně upravována a zveřejněna v aktuálním cenovém rozhodnutí ERÚ.

Výpočet výkupní ceny a zelených bonusů

Pro výrobny uvedené do provozu do konce roku 2012 byly výkupní ceny vypočteny s ohledem na znění ustanovení § 6 zákona č. 180/2005 Sb. v platném znění a ustanovení § 4 vyhlášky č. 475/2012  Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů, ve znění pozdějších předpisů. Výkupní ceny byly nastaveny tak, aby po dobu životnosti jednotlivých typů výroben elektřiny z OZE byla výrobcům zaručena patnáctiletá návratnost vložených investic. Zelené bonusy pro jednotlivé kategorie OZE zohledňují alespoň výši tržní ceny elektřiny. Detailnější informace týkající se stanovení podpory pro výrobny uvedené do provozu do konce roku 2012 na základě zákona č. 180/2005 Sb. lze nalézt v Metodice stanovení výkupních cen a zelených bonusů.

Pro výrobny a zdroje uvedené do provozu po 31. 12. 2012 byla výše podpory nastavena na základě podmínek daných zákonem č. 165/2012 Sb. Hlavním kritériem pro stanovení výše výkupních cen je podmínka patnáctileté doby prosté návratnosti. V případě stanovení výše zelených bonusů je stejně jako podle zákona č. 180/2005 Sb. zohledněna alespoň očekávaná průměrná hodinová cena elektřiny a skutečná hodinová cena v případě hodinového zeleného bonusu. Vzorec pro výpočet hodinových zelených bonusů je stanoven ve vyhlášce č. 127/2017 Sb.

Garance patnáctileté doby prosté návratnosti se vztahuje pouze na výrobny využívající podporu formou výkupních cen. Detailnější informace stanovení podpory na základě zákona č. 165/2012 Sb. lze nalézt v Metodice stanovení výkupních cen a zelených bonusů dle zákona č. 165/2012 Sb. 

Délka trvání práva na podporu z obnovitelných zdrojů

Výkupní ceny a zelené bonusy na elektřinu jsou pro výrobny, které využívají OZE a které byly uvedené do provozu do konce roku 2012, podle přechodných ustanovení zákona č. 165/2012 Sb. uplatňovány podle dosavadních právních předpisů.

Ustanovení § 7 odst. 3 zákona č. 165/2012 Sb. stanoví, že u výroben elektřiny využívajících obnovitelné zdroje trvá právo na podporu elektřiny po dobu životnosti výrobny elektřiny stanovené prováděcím právním předpisem (vyhláška o technicko-ekonomických parametrech).

Nárok na podporu elektřiny určené pro vlastní spotřebu

Na lokální vlastní spotřebu výrobce lze uplatňovat podporu ve formě zelených bonusů. Takovou spotřebou se rozumí elektřina vyrobená ve výrobně elektřiny a účelně využitá tímto výrobcem nebo jiným účastníkem trhu s elektřinou bez použití přenosové nebo regionální distribuční soustavy. Lokální spotřeba výrobce nezahrnuje technologickou vlastní spotřebu elektřiny v souladu s vyhláškou č. 127/2017 Sb.

Technologická vlastní spotřeba

Technologická vlastní spotřeba je definována v ustanovení § 2, písmeno u) zákona č. 165/2012 Sb., jako spotřeba elektrické energie na výrobu elektřiny v hlavním výrobním zařízení i pomocných provozech, které s výrobou přímo souvisejí, včetně výroby, přeměny nebo úpravy paliva, ztrát v rozvodu vlastní spotřeby i ztrát na zvyšovacích transformátorech pro dodávku do distribuční soustavy nebo přenosové soustavy. Na technologickou vlastní spotřebu elektřiny nelze uplatnit podporu formou výkupních cen ani zelených bonusů.

Nenašli jste, co jste hledali? Kontaktujte nás