1. Elektřina
  2. Plyn
  3. Informace
  4. Kontakty

Faktura

V této části získáte informace související s fakturováním elektřiny nebo plynu, vysvětlení základních principů fakturace a hlavní náležitosti faktury a jejích doplňkových informací.

Informace o faktuře

Jednou ročně obdržíte za každé Vaše odběrné místo zúčtovací fakturu vystavenou na základě skutečně zjištěné spotřeby elektřiny nebo plynu. V tomto vyúčtování jsou započteny Vámi uhrazené zálohové platby za předchozí fakturační období, tj. k datu odečtu elektroměru či plynoměru. Pokud je při odečtu pro zúčtovací fakturu Váš elektroměr nebo plynoměr nepřístupný, bude reálný odečet nahrazen odhadem spotřeby.

Rozpis záloh – Platební kalendář je vystavován na období kalendářního roku. První platební kalendář Vám bude zaslán před zahájením dodávky.

Faktura i platební kalendář obsahují údaj o výši platby, termínu splatnosti a variabilním symbolu, který je důležitý pro správné přiřazení platby.

Pokud nás chcete kontaktovat s dotazem na fakturu, připravte si prosím jeden z údajů pro jednoznačnou identifikaci Vašeho odběrného místa (např. číslo zákazníka, EAN/EIC kód, nebo variabilní symbol faktury). Všechny tyto údaje naleznete na faktuře za elektřinu nebo plyn.

Způsob doručování faktur za energie

Nabízíme Vám následující možnosti doručení faktury:

Poštou
běžná forma zasílání faktur. Zasíláme Vám tištěné faktury na Vaši korespondenční adresu uvedenou ve Smlouvě.

Elektronická fakturace
vystavená faktura za dodávanou komoditu Vám bude zaslána na Vámi uvedený e-mail ve Smlouvě, ve formátu PDF. Takto vystavený dokument je platným daňovým dokladem. Faktura v papírové podobě není zasílána. Službu Elektronická faktura není možné využívat současně se zasíláním faktury v papírové podobě běžnou poštou.

Vysvětlení faktury - vzorová faktura elektřina

Pro zobrazení vysvětlivky najeďte kurzorem na požadované číslo
Strana 3
Strana 2
Strana 1
Strana 2
1.
Označení Části faktury
2.
Informace, zda se jedná o vyúčtování řádné, mimořádné nebo opravné

• Řádné vyúčtování – vyúčtování provedené za zúčtovací období
• Mimořádné vyúčtování – vyúčtování provedené v průběhu zúčtovacího období za jeho příslušnou část, a
• Opravné vyúčtování – vyúčtování, kterým se provádí oprava řádného nebo mimořádného vyúčtování.

3.
Variabilní symbol (evidenční číslo daňového dokladu)

Pro úhradu faktury použijte variabilní symbol uvedený v záhlaví faktury, jako jednoznačný identifikátor platby.

4.
Identifikační údaje obchodníka s elektřinou
5.
Jméno a příjmení zákazníka, bydliště a další identifikační údaje
6.
Číslo zákazníka

Pro každého zákazníka je vygenerováno jedinečné číslo, které slouží při komunikaci s námi k Vaší identifikaci a pro přihlášení na Portál ENERGIE ČS.

7.
Datum splatnosti

Splatnost faktury je stanovena podle platebních podmínek ze smlouvy, a to na 30 kalendářních dnů od data vystavení faktury.

8.
Fakturační období

Zúčtovací období mezi dvěma odečty elektroměru v příslušném odběrném místě, pro které je vyúčtování provedeno. Je vymezeno datem prvního a posledního dne zúčtovacího období.

9.
Celková spotřeba za období

Celkové množství elektřiny, dodané do odběrného místa nebo odběrných míst zákazníka za zúčtovací období.

10.
Vyúčtování sdružených služeb dodávky elektřiny

Podle zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon, musí být na faktuře ve vyúčtování spotřeby samostatně rozepsány údaje o dodávce silové elektřiny a o platbách za distribuci elektřiny a související služby v energetice. Vyúčtování spotřeby elektřiny je podrobně uvedeno v ČÁSTI B v Detailním rozpisu vyúčtování sdružených služeb dodávky elektřiny.

11.
Faktura celkem (CZK)

Celková výše fakturované částky za celkové množství dodané elektřiny a související služby s daní z přidané hodnoty a bez této daně.

12.
Přijaté zálohy (CZK)

Celková výše záloh uhrazených zákazníkem za zúčtovací období, pokud je povinnost hradit zálohy sjednaná ve smlouvě.

13.
Doplatek/Přeplatek

Výsledná částka je tvořena rozdílem mezi celkovou částkou za dodávku elektřiny „Faktura celkem“ a „Přijatými zálohami“. Doplatek uhraďte, prosím, na námi uvedený účet v termínu splatnosti. Přeplatek z vyúčtování Vám bude zaslán na Váš účet v termínu splatnosti.

14.
Kontakt na Zákaznickou linku obchodníka s elektřinou
15.
Kontakt na Poruchovou telefonní linku provozovatelů distribuční soustavy
16.
Přehled vyúčtování v elektroenergetice dle vyhlášky č. 70/2016 Sb.

Spotřeba za zúčtovací období ve vysokém a nízkém tarifu odpovídá položce Celková spotřeba za období. Přehled plateb představuje výši fakturované částky za celkové množství dodané elektřiny a související služby s daní z přidané hodnoty a bez započtení ekologické daně.

Strana 3
Strana 2
Strana 1

Vysvětlivky faktury – Elektřina

Vysvětlení faktury - vzorová faktura plyn

Pro zobrazení vysvětlivky najeďte kurzorem na požadované číslo
Strana 4
Strana 3
Strana 2
Strana 1
Strana 2
1.
Označení Části faktury
2.
Informace, zda se jedná o vyúčtování řádné, mimořádné nebo opravné

- Řádné vyúčtování – vyúčtování provedené za zúčtovací období
- Mimořádné vyúčtování – vyúčtování provedené v průběhu zúčtovacího období za jeho příslušnou část, a
Opravné vyúčtování – vyúčtování, kterým se provádí oprava řádného nebo mimořádného vyúčtování.

3.
Variabilní symbol (evidenční číslo daňového dokladu)

Pro úhradu faktury použijte variabilní symbol uvedený v záhlaví faktury, jako jednoznačný identifikátor platby.

4.
Identifikační údaje obchodníka s plynem
5.
Jméno a příjmení zákazníka, bydliště a další identifikační údaje
6.
Číslo zákazníka

Pro každého zákazníka je vygenerováno jedinečné číslo, které slouží při komunikaci s námi k Vaší identifikaci a pro přihlášení na Portál ENERGIE ČS.

7.
Datum splatnosti

Splatnost faktury je stanovena podle platebních podmínek ze smlouvy, a to na 30 kalendářních dnů od data vystavení faktury.

8.
Fakturační období

Zúčtovací období mezi dvěma odečty plynoměru v příslušném odběrném místě, pro které je vyúčtování provedeno. Je vymezeno datem prvního a posledního dne zúčtovacího období.

9.
Celková spotřeba za období

Celkové množství plynu dodané do odběrného místa nebo odběrných míst zákazníka za zúčtovací období.

10.
Vyúčtování sdružených služeb dodávky plynu

Podle zákona č. 458/2000 Sb., Energetický zákon, musí být na faktuře ve vyúčtování spotřeby samostatně rozepsány údaje o dodávce plynu a o platbách za distribuci plynu a související služby v plynárenství. Vyúčtování spotřeby plynu je podrobně uvedeno v ČÁSTI B v Příloze faktury za sdružené služby dodávky plynu.

11.
Faktura celkem (CZK)

Výše fakturované částky za celkové množství dodaného plynu a související služby s daní z přidané hodnoty a bez této daně.

12.
Přijaté zálohy (CZK)

Celková výše záloh uhrazených zákazníkem za zúčtovací období, pokud je povinnost hradit zálohy sjednaná ve smlouvě.

13.
Doplatek/Přeplatek

Výsledná částka je tvořena rozdílem mezi celkovou částkou za dodávku plynu „Faktura celkem“ a „Přijatými zálohami“. Doplatek uhraďte, prosím, na námi uvedený účet v termínu splatnosti. Přeplatek z vyúčtování Vám bude zaslán na Váš účet v termínu splatnosti.

14.
Kontakt na Zákaznickou linku obchodníka s plynem
15.
Kontakt na Poruchovou telefonní linku provozovatelů distribuční soustavy
16.
Přehled vyúčtování v plynárenství dle vyhlášky č. 70/2016 Sb.

Spotřeba za zúčtovací období odpovídá Celkové spotřebě za období. Přehled plateb představuje výši fakturované částky za celkové množství dodaného plynu a související služby s daní z přidané hodnoty.

Strana 4
Strana 3
Strana 2
Strana 1

Vysvětlivky faktury – Plyn

Nahlášení samoodečtu

V případě, že nemůžete být přítomni v době pravidelného odečtu stavu Vašeho elektroměru či plynoměru, a máte elektroměr nebo plynoměr veřejně nepřístupný, doporučujeme Vám nahlásit stav elektroměru či plynoměru příslušnému distributorovi, případně společnosti, která odečet provádí. Doporučujeme Vám uvádět stavy, které byly na odběrném místě v době plánovaného fyzického odečtu, a do požadavku uvést následující údaje: 

  • počáteční stav elektroměru či plynoměru
  • koncový stav elektroměru či plynoměru
  • číslo elektroměru či plynoměru
  • EAN/EIC kód.

V případě, kdy odečet nemůže být proveden a ani nenahlásíte stav elektroměru či plynoměru, pak pro potřeby vyúčtování bude spotřeba určena odhadem na základě využití typových diagramů dodávek (TDD).

TDD - Typový diagram dodávky - vyjadřuje průměrný průběh roční spotřeby. Byly vytvořeny na základě provedených měření u velké skupiny zákazníků. Jejich cílem je sledovat, jak se v čase mění spotřeba odběratelů.

Jakým způsobem mohu provést samoodečet elektroměru?

K provedení odečtu je nezbytné znát číslo elektroměru, který měří spotřebu Vašeho odběrného místa. Číslo elektroměru naleznete na štítku elektroměru nebo na každé faktuře (list 2, v části Informace o elektroměru). Zapisujete vždy pouze celé číslo, údaj za desetinnou čárkou není pro potřeby nahlášení odečtu podstatný.

U statických digitálních elektroměrů se stavy tarifů na displeji pravidelně střídají v intervalu cca 10 vteřin. Elektroměry mají čtyři tarify, každý o rozsahu 6 celých a 1 desetinného místa. Pro potřeby odečtu vysokého tarifu zapisujte vždy hodnoty při zobrazeném údaji T1, nebo 1. Pokud využíváte dvoutarifové sazby (tzv. noční proud), tak je pro Vás důležité také zaznamenání odečtu nízkého tarifu. Při odečtu nízkého tarifu zapisujte vždy hodnoty při zobrazeném údaji T2, nebo 2.

Údaj určující právě zobrazený tarif se nachází v levé části displeje, v dolní části displeje je další podobný údaj, který ovšem označuje aktuální měřený tarif.

Mechanické elektroměry

Pro potřeby odečtu vysokého tarifu zapisujte vždy hodnoty zobrazené na mechanickém počítadle. Pokud využíváte dvoutarifové sazby (tzv. noční proud), tak je pro Vás důležité také zaznamenání odečtu nízkého tarifu. U mechanických dvoutarifových elektroměrů je vysoký tarif zobrazen ve vrchní části elektroměru (označen V, I, T1, 1…) a nízký tarif ve spodní části (označen N, II, T2, 2…).

Jakým způsobem mohu provést samoodečet plynoměru?

K provedení odečtu je nezbytné znát výrobní číslo plynoměru, který měří spotřebu Vašeho odběrného místa. Číslo najdete na štítku plynoměru nebo na každé faktuře za plyn (list 2, v části Informace o plynoměru). Výrobní číslo je 5 až 9místné číslo, na štítku plynoměru může být uvozeno znaky “N”, “Nr.”, “No” atp. (podle označení výrobce).

Zaznamenejte hodnotu odečtu uvedenou na mechanickém číselníku plynoměru. Zapisujete vždy pouze celé číslo, údaje za desetinnou čárkou nejsou pro potřeby nahlášení odečtu podstatné.