1. Elektřina
 2. Plyn
 3. Informace
 4. Kontakty

Ochrana osobních údajů

Ochranu soukromí a osobních údajů považujeme za svou prvořadou povinnost. S osobními údaji nakládáme výhradně v souladu s platnou legislativou. Přečtěte si Zásady zpracování osobních údajů v Energii ČS, abyste zjistili, jakými principy se při zajišťování důvěrnosti a bezpečnosti Vašich osobních údajů řídíme.

Jaké osobní údaje zákazníka Energie ČS shromažďuje a zpracovává?
 • Identifikační údaje – jméno, příjmení, titul, rodné číslo nebo datum narození, adresa trvalého pobytu, číslo průkazu totožnosti (občanského průkazu, číslo pasu nebo jiného obdobného dokumentu), podpis – u fyzické osoby podnikatele také daňové identifikační číslo a IČ. Jedná se tedy o všechny osobní údaje, díky kterým Vás jednoznačně a nezaměnitelně identifikujeme.
 • Kontaktní údaje – především kontaktní adresa, číslo telefonu, e-mailová adresa a další podobné informace. Jedná se o osobní údaje, díky kterým Vás budeme moci kontaktovat.
K jakým účelům Energie ČS osobní údaje využívá a zpracovává?

Vaše osobní údaje zpracováváme v rozsahu, který je nezbytný pro poskytnutí dané služby, kterou si s námi sjednáváte. Rozdělujeme je do dvou skupin – osobní údaje, které můžeme zpracovávat bez Vašeho souhlasu, a osobní údaje, které bez Vašeho souhlasu zpracovávat nemůžeme.

Zpracování osobních údajů, ke kterému potřebujeme Váš souhlas:

 • marketingové činnosti.

Souhlas ke zpracování osobních údajů k určitému účelu je dobrovolný.

Zpracování osobních údajů, ke kterému Váš souhlas nepotřebujeme:

 • plnění našich povinností, které vyplývají z uzavřených smluv,
 • splnění našich povinností, které nám ukládají zvláštní právní předpisy,
 • zajištění ochrany našich práv a právem chráněných zájmů (např. při uplatnění nároků u soudů, pojišťoven), rozsah poskytnutých osobních údajů je omezen na osobní údaje, které jsou nezbytné pro úspěšné uplatnění nároku,
 • splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu.

Pokud nám osobní údaje nutné pro některý z výše uvedených důvodů odmítnete sdělit, není možné Vám poskytnout příslušný produkt, službu či jiné plnění, pro které osobní údaje potřebujeme.

Jaký je právní rámec pro zpracování osobních údajů?

Na tomto právním základě zpracováváme Vaše osobní údaje (identifikační, kontaktní), a to z důvodu dodržování zejména následujících zákonů:

 • zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (tento zákon stanoví podmínky smluv, které s Vámi uzavíráme),
 • zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele (tento zákon upravuje oprávnění spotřebitelů a pravidla pro nás, za jejichž dodržení Vám služby poskytujeme),
 • zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti (tento zákon upravuje podmínky, za jejichž dodržení Vám nabízíme prostřednictví telefonu a internetu naše služby),
 • zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích (energetický zákon), (tento zákon upravuje podmínky, na jejichž základě s Vámi můžeme uzavřít smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny/plynu).
Jaké jsou oprávněné zájmy Energie ČS pro zpracování osobních údajů našich zákazníků?

V některých případech zpracováváme Vaše osobní údaje, abychom zajistili ochranu práv a právem chráněných zájmů jak Energie ČS, tak celé Skupiny Banky a případně dalších třetích stran. Takové zpracování, můžeme provádět bez Vašeho souhlasu. Avšak rozsah důvodů, které nás opravňují k tomuto typu zpracování, je omezen. Existenci oprávněného zájmu vždy pečlivě posuzujeme.

Příklady zpracování osobních údajů z titulu oprávněného zájmu:

 • simulace produktů a služeb, abychom Vám pomohli s výběrem nejvýhodnějšího produktu
 • příprava smlouvy na Vaši žádost – sběr a zpracování osobních údajů, které jsou potřebné a nezbytné pro návrh Vaší smlouvy
 • řízení vztahů se zákazníky, abychom Vám poskytli veškeré služby, které souvisejí se správou produktu nebo vyřešili Vaše požadavky, přání a stížnosti apod.
 • zasílání zpráv, notifikací a potvrzení, které slouží k obsluze Vašeho produktu
 • analýzy Vašich profilových údajů a údajů o produktech a službách za účelem
  • nastavení vhodných parametrů Vaší smlouvy,
  • plnění zákonných povinností vůči regulačním a státním orgánům,
  • testování změn softwaru,
  • výzkumu a vývoje produktů/služeb a analýz vývoje trhu,
  • zpracování analýz nad agregovanými (anonymizovanými) daty pro historické, statistické a vědecké účely.
Jaké jsou důležité kontakty ochrany osobních údajů v rámci Energie ČS?

Informace o správci osobních údajů:

Obchodní firma: Energie ČS, a.s.
IČO: 242 56 692
DIČ: CZ24256692
Sídlo: Praha 4, Budějovická 1518/13a, PSČ 140 00

Informace o pověřenci pro ochranu osobních údajů:

Česká spořitelna, a.s.

Kontaktní osoba: Jiří Januška
E-mail: poverenec@csas.cz
tel.: + 420 703 481 616 (v pracovních dnech 9:00–15:00)

Bezplatná informační linka České spořitelny: 800 207 207 (v ostatních dnech a hodinách)
Sídlo: Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00

Komu Energie ČS osobní údaje poskytuje?

Osobní údaje, které jste nám poskytli, zpracováváme a uchováváme v rámci Energie ČS. Pokud je zpracování osobních údajů založené na Vašem souhlasu nebo oprávněných zájmech a účelech Energie ČS, které jsou uvedeny výše, mohou být Vaše osobní údaje zpracovávány externími spolupracovníky Energie ČS a dodavateli. Subjekty, které s námi spolupracují, pečlivě vybíráme na základě záruk, kterými zabezpečí technickou a organizační ochranu námi předávaných osobních údajů. Zpracování osobních údajů mohou pro Energii ČS provádět pouze zpracovatelé, a to výhradně na základě smlouvy o zpracování osobních údajů.

Energie ČS v tomto smyslu k oprávněným účelům může osobní údaje poskytnout těmto příjemcům:

 • společnostem, které působí v rámci Skupiny Banky
  • Česká spořitelna, a.s. (IČO: 452 44 782),
  • Česká spořitelna – penzijní společnost, a.s. (IČO: 61672033),
  • Erste Leasing, a.s. (IČO: 16325460),
  • Erste Grantika Advisory, a.s. (IČO: 25597001),
  • Factoring České spořitelny, a.s. (IČO: 25629352),
  • MOPET CZ a.s. (IČO: 24759023),
  • Realitní společnost České spořitelny, a.s. (IČO: 26747294),
  • REICO investiční společnost České spořitelny, a.s. (IČO: 27567117),
  • Stavební spořitelna České spořitelny, a.s. (IČO: 60197609),
  • s Autoleasing, a.s. (IČO: 27089444),
  • VĚRNOSTNÍ PROGRAM IBOD, a.s. (IČO: 01818121),
  • Investičníweb s.r.o. (IČO: 25738607),
  • Erste Asset Management GmbH, Am Belvedere 1, A-1100 Vídeň, Rakouská republika (FN 102018b),
  • Erste Group Bank AG, Am Belvedere 1, A-1100 Vídeň, Rakouská republika (FN 33209m),
 • státním orgánům, zejména orgány státní správy, soudy, orgány činné v trestním řízení,
 • inkasním agenturám a advokátním kancelářím za účelem vymáhání pohledávek,
 • exekutorům za účelem uplatnění souvisejících nároků
 • provozovatelům distribučních soustav
  • ČEZ Distribuce, a. s. (IČO: 24729035),
  • E.ON Distribuce, a.s. (IČO: 28085400),
  • Pražská plynárenská Distribuce, a.s. (IČO: 27403505),
  • PREdistribuce, a. s. (IČO: 27376516),
  • GasNet, s.r.o. (IČO: 27295567).
Jak dlouho jsou osobní údaje zákazníků v Energii ČS uchovány?

Vaše osobní údaje uchováváme pouze po nezbytně nutnou dobu a archivujeme dle zákonných lhůt, které nám ukládají právní předpisy.

Osobní údaje zpracováváme po dobu trvání smluvního vztahu či jiného právního titulu, který nám umožňuje Vaše osobní údaje zpracovávat. To znamená, že máme nastavena přísná vnitřní pravidla, která prověřují zákonnost držení osobních údajů, a že údaje nedržíme déle, než jsme oprávněni. Po ztrátě zákonného důvodu provádíme výmaz příslušných osobních údajů.

Osobní údaje, které zpracováváme s Vaším souhlasem, uchováváme pouze po dobu trvání účelu, k němuž byl souhlas udělen.

Jaká jsou práva zákazníků v souvislosti s ochranou osobních údajů?

Vaše osobní údaje zpracováváme transparentně, korektně a v souladu s legislativními požadavky. Zároveň však máte právo se na nás kdykoli obrátit, abyste získali informace o procesu zpracování svých osobních údajů či za účelem uplatnění níže uvedených práv, která souvisejí s osobními údaji.

 • Právo na přístup k osobním údajům
  Máte právo vyžádat si kopii svých osobních údajů, které o Vás Energie ČS zpracovává.
 • Právo na opravu osobních údajů
  Pokud se domníváte, že osobní údaje, které o Vás vedeme, jsou nepřesné či neúplné, máte právo nás požádat o jejich aktualizaci či doplnění́
 • Právo na výmaz osobních údajů (právo být zapomenut),
  Máte právo požadovat výmaz svých osobních údajů, pokud nejsou potřebné pro účel, pro který byly zpracovávány, pokud jste odvolal souhlas s jejich zpracováním, byly zpracovány protiprávně, musí být vymazány ke splnění právní povinnosti, nebo byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti.
 • Právo na omezení zpracování osobních údajů Factoring České spořitelny, a.s. (IČO: 25629352),
  Máte právo požadovat omezení zpracování, pokud popíráte přesnost Vašich osobních údajů, nebo je jejich zpracování protiprávní, ale odmítáte výmaz takových osobních údaj, nebo pokud nás požádáte, můžeme vaše vybrané osobní údaje zpracovávat i po té, co nejsou potřebné k účelu, pro který byly Vámi Energii ČS poskytnuty (např. v souvislosti s uplatněním nároku u soudu, k němuž námi zpracovávané osobní údaje potřebujete), nebo jste vznesl námitku proti zpracování, přičemž není zřejmé, zda náš oprávněný zájem převažuje nad Vašimi oprávněnými zájmy.
 • Právo na přenositelnost osobních údajů
  V případě automatizovaného zpracování osobních údajů, které je založeno na uzavřené smlouvě nebo souhlasu, který jste nám udělili, máte právo na tzv. přenositelnost těchto údajů, které Vám budou poskytnuty ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu.
Kam se může zákazník obrátit pro další informace, kde může uplatnit případné námitky ke zpracování osobních údajů?

Kdykoli můžete vznést námitku proti zpracování osobních údajů, včetně profilování, které zpracováváme z důvodu oprávněného zájmu.

Stejně tak můžete vznést námitku proti zpracování v situaci, že Vaše osobní údaje zpracováváme pro účely přímého marketingu. V takovém případě Vaše osobní údaje již nadále nebudeme takto zpracovávat pro tento účel.

 • Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů
  V případě, že jste nám poskytli souhlas se zpracováním osobním údajů pro účely, které vyžadují souhlas, máte právo kdykoli tento souhlas odvolat. Zpracování osobních údajů, ke kterému došlo před odvoláním souhlasu, je zákonné.

Pro uplatnění svých práv se můžete obrátit na každé obchodní místo Energie ČS či využít elektronické komunikační kanály, které v komunikaci s Energií ČS využíváte.

Na Vaše žádosti, které se týkají uplatnění Vašich práv, budeme reagovat bez zbytečného odkladu ve lhůtě do 30 dnů od obdržení žádosti. Lhůtu je však v případě potřeby možné prodloužit o další dva měsíce. O takovém prodloužení včetně důvodů, které nás k němu vedly, Vás budeme vždy informovat. Komunikaci povedeme způsobem, který preferujete (e-mail, dopis).

 • Právo podat stížnost u dozorového úřadu
  Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu (Úřad pro ochranu osobních údajů), pokud se domníváte, že při zpracování vašich osobních údajů, došlo k porušení pravidel ochrany osobních údajů.

Úřad pro ochranu osobních údajů:
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7
telefon: +420 234 665 111

Pokud máte jakýkoli dotaz, týkající se osobních údajů, můžete ho zaslat na e-mail: info@energie-cs.cz, zeptat se na naši bezplatné telefonní lince +420 800 888 880 nebo navštívit obchodní místa České spořitelny.

Zásady zpracování osobních údajů (PDF)