PORTÁL Energie ČS

Smlouva

Nyní se nacházíte: Úvod Domácnosti Informace Smlouva

UZAVŘENÍ SMLOUVY

Celý proces změny dodavatele na základě vámi podepsané plné moci kompletně vyřídíme za vás.

Co potřebujete znát před podpisem smlouvy?

Po obdržení Vašeho požadavku z kontaktního formuláře Vás budeme telefonicky nebo e-mailem kontaktovat pro vyřízení smluvní dokumentace.

Pro jednodušší vyplnění smluvní dokumentace budete potřebovat vyúčtování (fakturu) nebo smlouvu od Vašeho stávajícího dodavatele energií, na kterých jsou uvedeny všechny potřebné údaje Vašeho odběrného místa.

Vzhledem k tomu, že jsme členem Finanční skupiny České spořitelny, si Vás dovolujeme informovat o povinnosti identifikace a kontroly klienta, která je fyzickou osobou, a to na základě zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.

Smlouva s naší společností je uzavírána na dobu neurčitou. Část obsahu smlouvy je určena odkazem na Obchodní podmínky, Ceník a Ceník poplatků.

Veškeré náležitosti spojené se změnou dodavatele, můžeme zajistit za Vás. Na základě plné moci vyřídíme výpověď Vaší stávající smlouvy. Zároveň Vám doporučujeme si ověřit u stávajícího dodavatele, jaké jsou podmínky ukončení Vaší smlouvy. Změna dodavatele není zpoplatněna.

U smlouvy uzavřené u Vašeho stávajícího dodavatele na dobu neurčitou trvá změna dodavatele obvykle 3 měsíce. V případě uzavřené smlouvy na dobu určitou je lhůta přeregistrace odběrného místa k naší společnosti závislá na výpovědní lhůtě Vašeho předchozího dodavatele.

Odečet plynoměru či elektroměru provádí místně příslušný provozovatel distribuční soustavy, který je stanoven ze zákona pro danou oblast. 

Se změnou dodavatele se provozovatel distribuční soustavy nemění, distributor bude i nadále zodpovědný za odečty spotřeby a správu plynoměrů a elektroměrů. Proto se nemění termín odečtu spotřeby a vyúčtování spotřeby tak budete dostávat ve stejném termínu jako u předchozího dodavatele.

Distributor provede odečet zpravidla několik dní před datem změny dodavatele, a to pokud je měřicí zařízení volně přístupné. Pokud měřicí zařízení volně přístupné není, pak distributor provádí odečet odhadem na základě posledního zjištěného stavu a Vaší předpokládané roční spotřeby.

Pokud máte zájem o přesné nahlášení stavu měřicího zařízení, pak doporučujeme provést tzv. samoodečet, a stav elektroměru či plynoměru odeslat na kontaktní e-mailovou adresu Vašeho stávajícího dodavatele energií.

V případě, že samoodečet sami neprovedete, a následně se stavem, který Vám Váš současný dodavatel uvede na faktuře, nesouhlasíte, máte možnost stav do 30 dní ode dne vystavení faktury reklamovat. Po vyjádření ze strany Distributora Vám bude vystaven opravný daňový doklad, případně bude reklamace zamítnuta.

Při změně dodavatele budou zachovány všechny technické parametry odběrného místa, např. distribuční sazba.

Co bude následovat po podpisu smlouvy?

Konečné vyúčtování od Vašeho předchozího dodavatele by Vám mělo být zasláno do jednoho měsíce od data změny dodavatele.

O vyjádření Vaším předchozím dodavatelem k akceptaci či zamítnutí výpovědi a zahájení dodávek energií Vás budeme v průběhu procesu změny dodavatele informovat formou SMS nebo e-mailem.

Smlouva vstupuje v platnost dnem podpisu obou Stran a nabývá účinnosti dnem uvedeným ve Smlouvě, jako okamžik zahájení dodávek od naší společnosti. Účinnost Smlouvy však nenastane a dodávky energií na základě Smlouvy nebudou zahájeny, dokud nedojde k zániku Smlouvy se stávajícím dodavatelem, nebo dokud nenabude účinnosti změna registrace stávajícího dodavatele v systému OTE nebo nedojde ke zprovoznění měřidla.

Po dokončení procesu přeregistrace odběrného místa a zahájení dodávek od naší společnosti, Vám e-mailem nebo poštou na korespondenční adresu zašleme dopis s informací o rozpisu záloh – Platební kalendář.

Nahlášení stavu elektroměru/plynoměru z důvodu změny dodavatele

Stav elektroměru či plynoměru k datu změny dodavatele naše společnost nepotřebuje. Doporučujeme Vám stav nahlásit Vašemu předchozímu dodavateli, který bude vystavovat fakturu k ukončení odběru, aby nebyl odečet měřicího zařízení proveden odhadem. Více v sekci Nahlášení samoodečtu.

Přepis odběrného místa se změnou dodavatele

Domluvte se s původním zákazníkem na společném vyřízení přepisu odběrného místa, tím si zajistíte navazující dodávku. Pokud podá žádost o ukončení smlouvy původní zákazník u svého dodavatele samostatně a neuvede v ní jméno nového zákazníka a zároveň si nový zákazník včas nesjedná uzavření smlouvy na dodávku u jím zvoleného dodavatele, bude na tomto odběrném místě demontováno měřicí zařízení.

Doporučujeme proto podat všechny dokumenty najednou – jak žádost o ukončení smlouvy původního zákazníka, tak potřebné doklady k uzavření smluvního vztahu k zajištění dodávky elektřiny nebo plynu.

Abychom mohli zároveň se změnou dodavatele změnit koncového zákazníka v místě spotřeby, je zapotřebí doložit plnou moc původního odběratele. Prostřednictvím plné moci vyřídíme ukončení smlouvy u stávajícího dodavatele.

Pokud se jedná o odběrné místo, kdy požadujete přepis odběrného místa po zákazníkovi, se kterým nebyla řádně ukončena smlouva – zákazník se již odstěhoval neznámo kam nebo zemřel, je nutné doložit (místo formuláře Žádost o ukončení smlouvy) Čestné prohlášení (ke stažení zde), případně Úmrtní list.

Abychom mohli zároveň se změnou dodavatele změnit koncového zákazníka v místě spotřeby, je zapotřebí doložit plnou moc původního odběratele. Prostřednictvím plné moci vyřídíme ukončení smlouvy u stávajícího dodavatele.

Spolu s podepsanou smlouvou budeme dále potřebovat Vámi podepsanou plnou moc. Na základě této plné moci pak vyřídíme Smlouvu o připojení k distribuční soustavě u Distributora.

K podepsané smlouvě, Vaší plné moci a plné moci původního zákazníka je dále zapotřebí doložit doklad o vlastnictví nového odběratele k odběrnému místu (např. kopii nájemní smlouvy, kupní smlouvy, výpis z KN, předávací protokol se stavy elektroměru či plynoměru).

Přepis odběrného místa se změnou dodavatele u dodávky elektřiny:

 • od obdržení kompletních podepsaných dokumentů je přepis zpracován zpravidla do 30 pracovních dní

Přepis odběrného místa se změnou dodavatele u dodávky plynu:

 • od obdržení kompletních podepsaných dokumentů je přepis zpracován zpravidla do 40 pracovních dní,
 • v prvním týdnu po zahájení dodávky, resp. realizaci změny dodavatele Vám poštou na korespondenční adresu nebo e-mailem zašleme dopis s informací o dokončené změně dodavatele s rozpisem záloh.

Přepis odběrného místa bez změny dodavatele

Od obdržení kompletních podepsaných dokumentů je přepis zpracován do 15 pracovních dní.

Nové odběrné místo (elektroměr není připojený)

Pokud se jedná o zřízení nového odběru a v místě spotřeby dosud není elektroměr, je potřeba si zajistit nejprve revizní zprávu od revizního technika, a to na své náklady od elektroinstalační firmy. Poté uzavřete Smlouvu o připojení k distribuční soustavě (dále jen „DS“) s provozovatelem distribuční soustavy, tzn. s Distributorem v dané lokalitě (ČEZ Distribuce, a.s., E.ON Distribuce, a.s. nebo PREdistribuce, a.s.), který zajišťuje i osazení elektroměru technikem na odběrném místě.

Po uzavření Smlouvy o připojení k distribuční soustavě s Distributorem následuje uzavření Smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny. Spolu s vyplněnou a podepsanou smlouvou nám zašlete kopii revizní zprávy a kopii Smlouvy o připojení. My požadavek předáme k vyjádření na Distribuci. Distributor následně stanoví termín montáže elektroměru. O tomto termínu Vás vyrozumíme.

Pro některé distribuční sazby mohou být požadovány Protokoly MTP.

Nové odběrné místo (plynoměr není připojený)

Pokud se jedná o zřízení nového odběru a v místě spotřeby dosud není plynoměr, je potřeba si zajistit nejprve revizní zprávu od revizního technika, a to na své náklady. Poté uzavřete Smlouvu o připojení k distribuční soustavě (dále jen „DS“) s provozovatelem distribuční soustavy, tzn. s Distributorem v dané lokalitě (GasNet, s.r.o., Pražská plynárenská Distribuce, a.s., E.ON Distribuce, a.s.), který zajišťuje i osazení plynoměru technikem na odběrném místě.

Po uzavření Smlouvy o připojení k distribuční soustavě s Distributorem následuje uzavření Smlouvy o sdružených službách dodávky plynu. Spolu s vyplněnou a podepsanou smlouvou nám zašlete kopii Smlouvy o připojení k DS a doklad o vlastnictví k odběrnému místu (kopie nájemní smlouvy, kupní smlouvy, výpis z KN). My požadavek předáme k vyjádření na Distribuci. Distributor následně stanoví termín montáže plynoměru, o kterém Vás budeme informovat.

K podepsané smlouvě, plné moci na Vás dále potřebujeme doklad o vlastnictví k odběrnému místu (kopie nájemní smlouvy, kupní smlouvy, výpis z KN).

Originál revizní zprávy a tlakové zkoušky předkládáte při osazení plynoměru pracovníkům Provozovatele distribuční soustavy.

ZMĚNA SMLOUVY

Změna kontaktních údajů – jméno, adresa, telefon, email

Jste-li naším zákazníkem, využijte pohodlného způsobu změny kontaktních údajů prostřednictvím Portálu ENERGIE ČS. Přístup do Portálu je zřízen automaticky pro všechny klienty, kteří mají s naší společností sjednanou smlouvu o dodávkách energií. Další podmínkou je elektronická komunikace a informace o mobilním telefonním čísle.

V případě, že požadujete změnu kontaktních údajů, zašlete nám prosím potřebný doklad o změně (kopii oddacího listu, občanského průkazu, doklad o přidělení čísla popisného atd.) na e-mailovou adresu info@energie-cs.cz nebo poštou na adresu sídla naší společnosti (formulář Žádost o změnu, ke stažení zde).
Požadavek na změnu zaevidujeme a nahlásíme i u příslušného Distributora přiložením dokladu o změně.

Změna distribuční sazby

Požadujete-li změnu distribuční sazby v rámci svého tarifu (D01d na D02d) zašlete nám prosím písemně požadavek na e-mailovou adresu info@energie-cs.cz nebo poštou na adresu sídla naší společnosti (formulář Žádost o změnu, ke stažení zde).

Změnu distribuční sazby předáme k vyjádření Distributorovi.

Požadujete-li změnu distribuční sazby mimo tarif, který nyní využíváte, je potřeba si zajistit na své náklady revizní zprávu od elektroinstalační firmy. Technik Vám rovněž poradí, která sazba je pro Vás vzhledem k instalovaným spotřebičům nejlepší. Jakmile budete mít vystavenu revizní zprávu, zašlete nám požadavek na změnu sazby spolu s kopií této zprávy, a my zajistíme změnu distribuční sazby u Distributora. Máte-li již k dispozici novou Smlouvu o připojení k distribuční soustavě, zašlete nám prosím také její kopii.

Popis distribučních sazeb

 • D01d, D02d – elektřinu dostává zákazník za stejnou cenu 24 hodin denně celý rok, ideální pro domácnosti s využitím elektřiny bez ohřevu vody a vytápění. Jednotarifové sazby pro malou a střední spotřebu.
  Sazba D01d může být od 1. dubna 2017 nově přiznána pouze pro odběrná nebo předávací místa, do kterých není připojena výrobna elektřiny. Dále tato distribuční sazba může být od 1. dubna 2017 nově přiznána pouze pro odběrná nebo předávací místa se jmenovitou proudovou hodnotou hlavního jističe před elektroměrem do hodnoty 3x63 A včetně,
 • D25d, D26d – elektřinu dostává zákazník po dobu 8 hodin ve výhodném nízkém tarifu. Tyto sazby jsou ideální pro domácnosti, které využívají akumulační spotřebiče k ohřevu vody nebo k vytápění. Dvoutarifové sazby s operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 8 hodin,
 • D35d – elektřinu dostává zákazník po dobu 16 hodin denně ve výhodném nízkém tarifu.  Tato sazba nabízí využití kombinovaného systému elektrického vytápění a akumulačního ohřevu vody. Dvoutarifová sazba s operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 16 hodin,
 • D45d – elektřinu dostává zákazník po dobu 20 hodin ve výhodném tarifu. Tato sazba je ideální pro domácnost, která využívá přímotopy i ostatní elektrospotřebiče. Dvoutarifová sazba s operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 20 hodin,
 • D55d, D56d – elektřinu dostává zákazník po dobu 22 hodin ve výhodném tarifu. Tyto sazby jsou ideální pro domácnosti, které využívají podstatnou část spotřeby elektřiny pro vytápění tepelným čerpadlem a pro akumulační ohřev vody. Dvoutarifová sazba s operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 22 hodin,
 • D55d – sazba pro domácnosti vytápěné tepelným čerpadlem uvedeným do provozu do 31. 3. 2005,
 • D56d – sazba pro domácnosti vytápěné tepelným čerpadlem uvedeným do provozu od 1. 4. 2005,
 • D57d – elektřinu dostává zákazník po dobu 20 hodin ve výhodném tarifu. Dvoutarifová sazba pro vytápění topným elektrickým spotřebičem a operativním řízením doby platnosti nízkého tarifu po dobu 20 hodin. Tato sazba může být přiznána od 1. dubna 2016, časová délka nízkého tarifu v průběhu dne je minimálně 20 hodin. Maximální souvislá délka vysokého tarifu smí být maximálně jednu hodinu,
 • D61d – dvoutarifový produkt pro chataře a chalupáře v nízkém tarifu od pátku 12 hodin do neděle 22 hodin. Dvoutarifová sazba ve víkendovém režimu.

 

Změna hodnoty jističe

Chcete-li změnit jistič, je potřeba si zajistit na své náklady revizní zprávu od elektroinstalační firmy. Požadavek na změnu hodnoty jističe spolu s kopií revizní zprávy nám zašlete na emailovou adresu info@energie-cs.cz nebo poštou na adresu sídla naší společnosti (formulář Žádost o změnu, ke stažení zde).

Změnu hodnoty jističe zajistíme u Distributora my. Máte-li již k dispozici novou Smlouvu o připojení k distribuční soustavě, zašlete nám prosím také její kopii.

Hodnota hlavního jističe (udává se v ampérech) by měla odpovídat používaným spotřebičům a jejich příkonu. Pokud se chystáte pořídit náročnější spotřebič, jako je například přímotopné vytápění, varná deska nebo výkonná klimatizace, ověřte si, zda používáte vhodný hlavní jistič.

Změna plynových spotřebičů

Chcete-li změnu plynových spotřebičů, pošlete nám písemný požadavek, spolu s revizní zprávou, na e-mailovou adresu info@energie-cs.cz nebo poštou na adresu sídla naší společnosti (formulář Žádost o změnu, ke stažení zde).

Po obdržení Vašeho požadavku odešleme žádost na příslušného Distributora ke schválení.

UKONČENÍ SMLOUVY

V případě, že chcete ukončit odběr elektřiny/plynu u naší společnosti, pošlete nám prosím písemný požadavek na e-mailovou adresu info@energie-cs.cz nebo poštou na adresu sídla naší společnosti (formulář Žádost o ukončení smlouvy, ke stažení zde).

Pokud požadujete ukončení smlouvy z důvodu úmrtí, prosíme o doložení Čestného prohlášení (ke stažení zde) a Úmrtního listu.

Odstoupení od smlouvy z důvodu změny obchodních podmínek nebo ceníku

Zákazník má právo na odstoupení od Smlouvy v případě, že dodavatel zvýší cenu za dodávku komodity nebo změní-li jiné smluvní podmínky (jiné než cenu komodity), a to bez uvedení důvodu ve lhůtě 3 měsíců od data účinnosti této změny. Pokud však dodavatel oznámí zákazníkovi zvýšení ceny komodity nebo změnu jiných smluvních podmínek nejméně 30 dnů přede dnem jejich účinností a současně poučí zákazníka o jeho právu na odstoupení od Smlouvy, je zákazník oprávněn bez uvedení důvodu odstoupit od Smlouvy nejpozději 10 dnů přede dnem zvýšení ceny komodity nebo změny jiných smluvních podmínek. Ostatní podmínky pro takové odstoupení od Smlouvy jsou upraveny v Energetickém zákoně.

Právo na odstoupení od Smlouvy nevzniká v případě zvýšení regulované složky ceny, daní a poplatků, a dále v případě změny jiných smluvních podmínek v nezbytném rozsahu z důvodu zajištění souladu s obecně závazným právním předpisem.

Pokud se rozhodnete z důvodu nesouhlasu s novými obchodními podmínkami, ceníkem nebo ceníkem poplatků ukončit smlouvu, můžete odstoupit dohodou. Na toto odstoupení se nevztahuje 3měsíční výpovědní doba. Odstoupení nám zašlete v písemné podobě na e-mailovou adresu info@energie-cs.cz nebo poštou na adresu sídla naší společnosti (formulář Odstoupení od smlouvy, ke stažení zde).

Více v sekci Dokumenty ke stažení Poučení zákazníka a Obchodní podmínky.

Odstoupení od smlouvy uzavřené na dálku

V případě, že jste uzavřeli Smlouvu korespondenčně nebo prostředky vzdálené komunikace v postavení spotřebitele, jste oprávněni bez sankce vypovědět smlouvu uzavřenou na dobu neurčitou nebo určitou, ve lhůtě do patnáctého dne po zahájení dodávky elektřiny nebo plynu. Lhůta je zachována, je-li nám v jejím průběhu výpověď odeslána. Výpovědní doba činí 15 dnů a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi.

Byla-li Smlouva uzavřena prostředky komunikace na dálku (distančním způsobem) nebo mimo prostory obvyklé k podnikání dodavatele, je zákazník oprávněn, a to bez jakékoliv sankce a uvedení důvodu, do 14 dnů ode dne uzavření Smlouvy odstoupit, kromě případů stanovených v Občanském zákoníku. V případě odstoupení od Smlouvy, jejíž plnění již začalo, je však zákazník povinen uhradit dodavateli cenu již poskytnutého plnění.

Odstoupení nám zašlete v písemné podobě na e-mailovou adresu info@energie-cs.cz nebo poštou na adresu sídla naší společnosti (formulář Odstoupení od smlouvy, ke stažení zde)).

K obdrženému odstoupení se Vám písemně vyjádříme (akceptace nebo odmítnutí odstoupení).

Výpověď vaší smlouvy evidované u ENERGIE ČS

V případě, že naše společnost obdržela výpověď nebo žádost o ukončení Smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny či plynu, přímo od zákazníka nebo od jiného dodavatele na základě plné moci zákazníka, provádíme ověření a kontrolu výpovědi (žádosti).

Výsledkem tohoto ověření a kontroly je akceptace nebo zamítnutí podané výpovědi (žádosti). O výsledku vyhodnocení výpovědi (žádosti) zákazníka vždy písemně informujeme

Akceptace výpovědi

V akceptačním dopise je uvedeno datum, ke kterému naše společnost potvrzuje ukončení Smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny či plynu. K následujícímu dni musí být ze strany zákazníka zajištěna dodávka elektřiny nebo plynu jiným dodavatelem. V opačném případě se zákazník vystavuje riziku vzniku neoprávněného odběru dle příslušných právních předpisů.

V průběhu výpovědní lhůty má zákazník možnost kdykoliv výpověď (žádost) odvolat a zůstat i nadále naším zákazníkem.

Zamítnutí výpovědi

V případě zamítnutí obdržené výpovědi (žádosti), zákazníka o důvodech zamítnutí vždy písemně informujeme.
V tomto případě zákazníkovi doporučujeme:

 • při podání výpovědi (žádosti) jiným dodavatelem na základě plné moci zákazníka, obrátit se na příslušného dodavatele s dotazem na řešení vzniklé situace,
 • podal-li výpověď (žádost) zákazník sám, doporučujeme kontaktovat naši společnost za účelem sjednání dalšího postupu.